29.05.2019

Dofinansowanie noclegów w trakcie zajęć terenowych


Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, Dziekan Wydziału GGiOŚ prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz podjął decyzję o dofinansowaniu noclegów w trakcie zajęć terenowych w wysokości 45 zł/nocleg. Dofinansowaniem objęci zostaną studenci o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, tzn. pobierający stypendium socjalne. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę zgodnie z poniższą tabelą (w zaokrągleniu do ceny za jeden nocleg):

dochód

dofinansowanie

    0-200 zł

100%

200-400 zł

80%

400-600 zł

60%

600-800 zł

40%

800-1051,70 zł

20%

Osoby starające się o dofinansowanie powinny złożyć stosowne zaświadczenie do dziekanatu do Pani Anny Kurowskiej-Capik, pokój 17 w terminie do 10 października 2019 roku.

Druk zaświadczenia

dr hab. inż. Sławomir Porzucek
Prodziekan WGGiOŚ