17.10.2016

Dr inż. Ewa KRET otrzymała nagrodę AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2016


 

Dr inż. Ewa KRET otrzymała nagrodę AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2016, ustanowioną przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich. Nagroda została przyznana w uznaniu bogatego dorobku aplikacyjnego w dziedzinie modelowania hydrogeologicznego oraz działalność naukową i społeczną.

Pani dr inż. Ewa Kret, uzyskała tytuł doktora Nauk o Ziemi w specjalności Hydrogeologia, w roku 2013, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Krążenie wód podziemnych zanieczyszczonych tri- i tetrachloroetylenem w warunkach eksploatacji ujęcia Nowa Dęba”. Od 3 lat pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dorobek naukowy dr inż. Ewy Kret obejmuje 6 publikacji polsko- i angielskojęzycznych w czasopismach, z czego 2 z tzw. „Listy Filadelfijskiej”: Ecological Chemistry and Engineering S (IF: 0.558) oraz Environmental Science and Pollution Research (IF: 2.828), 3 rozdziały w monografiach oraz 8 w zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Prezentowała wyniki swoich badań na  licznych konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (m. in. WPH2011, WCEC2012 w Niemczech, AquaConSoil2013 w Hiszpanii) nawiązując kontakty na forum międzynarodowym. Dodatkowo brała liczny udział w warsztatach technicznych (11), z czego na dwa została zaproszona do wygłoszenia referatu w języku angielskim z zakresu modelowania transportu zanieczyszczeń i remediacji wód podziemnych na międzynarodowych warsztatach: (i) Soil and groundwater remediation: sustainable management strategies, effective clean-up methods and emerging contaminants, organizowanych na AGH w Krakowie w 2012 roku oraz (ii) Principles and application of flow and transport modelling in the subsurface organizowanych na University of Liege w Belgii w 2013 roku. Obecnie nawiązała współpracę z University of Sheffield, w ramach której będzie prowadzić zajęcia w Wielkiej Brytanii z zakresu modelowania remediacji wód podziemnych.

Ponadto działalność naukowo-badawcza dr Kret ma również charakter aplikacyjny – jest współautorem 10 opracowań w zakresie hydrogeologii stosowanej i modelowania numerycznego (m.in. rejon złóż piasków Szczakowa, olkuski rejon eksploatacji rud Zn-Pb, OUOW Gilów, migracja TCE i PCE i jej wpływ na ujęcie wód w Nowej Dębie).

Dr inż. Ewa Kret działalność naukową koncentruje głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych do tworzenia i przewidywania prognoz długoterminowych w zakresie hydrogeologii stosowanej. Prace te stanowią istotną część działań aplikacyjnych w przemyśle wydobywczym i remediacji obszarów zdegradowanych. Od tego roku została również instruktorem modelowania hydrogeologicznego, prowadząc między innymi szkolenia na VII Konferencji Naukowej Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych.

Dr Kret posiada również wybitne zdolności organizacyjne – była współorganizatorem licznych warsztatów i konferencji naukowych, w tym międzynarodowych (m.in. IAH 2010, MPWP7 czy w ramach projektu ADVOCATE). Od 2016 roku pełni także funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie swoją działalność skupia na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń/spotkań promocyjnych (np. Dni Otwarte AGH) i koordynowaniu wszelkiego rodzaju działalności związanych z pełnioną funkcją.