11.06.2019

Rejestracja pracy dyplomowej studentów drugiego stopnia


Osoby zamierzające przystąpić do obrony pracy magisterskiej są zobowiązane na 14 dni przed datą planowanej obrony przesłać na adresy mailowe dziekanatu:

● tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora i recenzenta

mpasko@geol.agh.edu.pl  – dla kierunków Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Ekologiczne Źródła Energii, Turystyka i Rekreacja

bmalecka@geol.agh.edu.pl – dla kierunków Górnictwo i Geologia, Informatyka Stosowana, Geofizyka

Prace magisterskie należy rejestrować w Dziekanacie nie później niż 7 dni przed planowaną datą obrony.

Przed złożeniem wszystkich dokumentów w Dziekanacie, należy osobiście dostarczyć egzemplarz pracy dyplomowej na płytce CD (praca dyplomowa  - jako zbiór PDF) oraz oświadczenie dot. zgody na udostępnianie prac dyplomowych do Biblioteki Wydziałowej. Drugą kopię pracy na płytce CD należy złożyć w Dziekanacie przy rejestracji pracy. Pracę dyplomową można zarejestrować w Dziekanacie, dopiero po uzyskaniu akceptacji Biblioteki, po uzyskaniu wszystkich wpisów w wirtualnym dziekanacie oraz  po pozytywnym przejściu procedury w module Wirtualna Uczelnia w zakładce dyplomy. W celu zarejestrowania pracy dyplomowej, należy przedłożyć w Dziekanacie:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej:

- jeden egzemplarz wydrukowany i oprawiony w twardą oprawę, podpisany przez studenta, promotora
 i recenzenta, opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika katedry
- drugi egzemplarz: wydrukowane 4 arkusze na jednej stronie (zmniejszone strony), z podpisami  promotora, recenzenta oraz studenta, wszystkie kartki zszyte razem - prosimy nie bindować kartek

 • kserokopię: strony tytułowej pracy oraz formularza oceny punktowej (promotora i recenzenta) pracy magisterskiej
 • raport JSA podpisany przez promotora
 • odcinek wpłaty za dyplom:
  • wersja polska - 60 zł;
  • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,

  Opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, dostępny po zalogowaniu na Państwa konto na Wirtualną Uczelnię.

  • zdjęcia (w stroju galowym) w formacie 4,5/6,5cm (wersja polska - 4 zdjęcia, dla wersji angielskiej dodatkowo 1 zdjęcie)
  • fotografie na dyplomie powinny być:
   1) wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, na jasnym tle, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą;
   2) identyczne na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu;
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

  Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej:

1.Strona tytułowa
2.Oświadczenie studenta (do pobrania z wirtualnego dziekanatu)
3.Streszczenie
4.Formularz oceny punktowej dla promotora
5.Formularz oceny punktowej dla rcenzentaStudent, który nie zarejestruje pracy do 30 września 2019 r.  zostaje skreślony z listy studentów.

   Od dnia 01.10.2019 w związku z wejściem w życie nowego regulaminu studiów, nie będzie już możliwości reaktywacji na obronę.

   Osoby skreślone z listy studentów w roku akademickim 2017/2018 z powodu niezłożenia pracy dyplomowej muszą  przystąpić do obrony  do dnia 30.09.2019 r.