17.11.2020

Rejestracja projektu inżynierskiego studentów pierwszego stopnia


Przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym student ma obowiązek za pośrednictwem poczty elektronicznej złożyć oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, w tym o dostępie do łącza internetowego o przepustowości wystarczającej do przesyłania transmisji dźwięku i obrazu oraz posiadaniu odpowiedniego sprzętu, wraz ze zgodą na jego rejestrację oraz akceptacją zasad organizacji takiego egzaminu.

Osoby zamierzające przystąpić do obrony projektu inżynierskiego są zobowiązane na 14 dni przed datą planowanej obrony przesłać na adresy mailowe dziekanatu:

● tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora i recenzenta

januszczyk@agh.edu.pl  – dla kierunków Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Ekologiczne Źródła Energii, Turystyka i Rekreacja

bmalecka@agh.edu.pl – dla kierunków Górnictwo i Geologia, Informatyka Stosowana, Geofizyka

Przed złożeniem wszystkich dokumentów w Dziekanacie, należy  przesłać plik projektu inżynierskiego na adres e-mail bibliotekawggios@agh.edu.pl  (praca dyplomowa  - jako zbiór PDF) oraz oświadczenie dot. zgody na udostępnianie prac dyplomowych do Biblioteki Wydziałowej.

Projekt inżynierski można zarejestrować w Dziekanacie, dopiero po uzyskaniu akceptacji Biblioteki, po uzyskaniu wszystkich wpisów w wirtualnym dziekanacie,  po pozytywnym przejściu procedury w module Wirtualna Uczelnia w zakładce dyplomy, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kierunkowego.

W celu zarejestrowania projektu inżynierskiego, należy przedłożyć w Dziekanacie tj. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub dostarczyć osobiście do dziekanatu (w godzinach dyżurowania)

● jeden egzemplarz projektu inżynierskiego: wydrukowane 4 arkusze na jednej stronie (zmniejszone strony), z podpisami  promotora, recenzenta (skan)  oraz oryginalnym podpisem  studenta, wszystkie kartki zszyte razem - prosimy nie bindować kartek

● kserokopię: strony tytułowej pracy oraz formularza oceny punktowej (promotora i recenzenta) projektu inżynierskiego

● raport JSA podpisany przez promotora ( skan podpisu)

● odcinek wpłaty za dyplom:

wersja polska - 60 zł;

odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,

Opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, dostępny po zalogowaniu na Państwa konto na Wirtualną Uczelnię. W przypadków studentów przyjętych na studia w roku akad. 2019/2020 Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie dyplomu. 

● zdjęcia (w stroju galowym) w formacie 4,5/6,5cm (wersja polska - 4 zdjęcia, dla wersji angielskiej dodatkowo 1 zdjęcie)

fotografie na dyplomie powinny być:
1) wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, na jasnym tle, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą;
2) identyczne na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu;

wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

oświadczenie o gotowości przystąpienia studenta do zdalnej obrony

W przypadku przesłania ww dokumentów pocztą tradycyjną lub kurierem na adres pocztowy dziekanatu, dyplomant ma obowiązek  przesłania potwierdzenia nadania wymaganych dokumentów (z adresu z domeny AGH na adres mailowy podany wyżej).

Student ma obowiązek wysłać ww. dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dostarczenie ich do dziekanatu przed terminem obrony oraz poinformować na ww. adresy mailowe dziekanatu o dacie obrony i składzie komisji co najmniej trzy dni przed  obroną.

OPIEKUN oraz RECENZENT dostarcza do Dziekanatu pocztą lub za pośrednictwem Katedr odpowiednio poniższe dokumenty:

o    podpisana opinia opiekuna

o    podpisany raport JSA

o    podpisana recenzja recenzenta

Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej:

1.Strona tytułowa
2.Oświadczenie studenta (do pobrania z wirtualnego dziekanatu)
3.Streszczenie
4.Formularz oceny punktowej dla promotora
5.Formularz oceny punktowej dla recenzenta


W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników projekt inżynierski  nie będzie przyjmowany.