27.04.2018

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019


ZASADY REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie, oprócz złożenia dokumentów w dziekanacie należy się zarejestrować w systemie elektronicznym pod adresem https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/

Doktoranci pierwszego roku składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z dokumentami o przyjęcie na studia.

 • limit przyjęć na studia doktoranckie - 30 osób - łącznie w dyscyplinach Geologia oraz Geofizyka,
 • termin składania dokumentów w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych
  do dnia 7 września 2018 r. (A-0, pok. 20).

Egzamin wstępny przewidziany jest w dniach: 13 – 14 września 2018 r. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany kandydatom na adres mailowy podany w kwestionariuszu osobowym.

Wymagane dokumenty:

 • karta kwalifikacyjna,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wydrukowane z systemu e-Rekrutacja,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • suplement do dyplomu ukończonych studiów magisterskich lub indeks,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (tylko osoby z innych wydziałów lub uczelni),
 • dokumenty potwierdzające działalność w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenckiej sesji naukowej)
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki Wydziału, a w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Dziekana - samodzielnego pracownika nauki spoza Wydziału,
 • pisemną deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia z medycyny pracy (skierowanie na badania do odbioru w pok. 20, A-0, wykaz przychodni http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/wykaz-przychodni/).

Pisemna rekomendacja wystawiana kandydatowi przez samodzielnego pracownika nauki wydziału powinna zawierać:

 • uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
 • deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
 • zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,
 • sformułowanie tematyki badawczej,
 • źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
 • zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Zakres egzaminu wstępnego:
Egzamin wstępny ma formę rozmowy kwalifikacyjnej i jest prowadzony przez wydziałową doktorancką komisję rekrutacyjną. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

 • złożyły w terminie wymagane dokumenty,
 • legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom B2),
 • uzyskały średnią ocen ze studiów co najmniej 4.0.

Zakres tematyczny egzaminów (dwie grupy tematyczne):

 • zagadnienia z geologii oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata,
 • zagadnienia z geofizyki oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata.

W celu ustalenia listy rankingowej kandydatów na studia doktoranckie na WGGiOŚ będą brane pod uwagę:

 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej jako średnia arytmetyczna z poszczególnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej,
 • średnia ważona ocen ze studiów II stopnia lub średnia ważona ocen ze studiów jednolitych,
 • ocena z języka angielskiego zdanego na poziomie przynajmniej B2 (kandydaci, którzy nie mają zdanego egzaminu z języka angielskiego muszą przystąpić do egzaminu w Studium Języków Obcych AGH przed egzaminem wstępnym na studia doktoranckie, termin egzaminu zostanie podany przez pracownika dziekanatu),
 • ocena działalności w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenckiej sesji naukowej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w terminie do 21 września 2018 r. Od decyzji wydziałowej doktoranckiej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

REKRUTACJA NA „APLIKACYJNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE INŻYNIERII GEOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH” W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WGGIOŚ ORAZ WIMIC AGH I DOFINANSOWANE PRZEZ NCBIR W RAMACH PROGRAMU POWER 2018-2022:

Kwalifikacja na powyższe stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie; nauk o Ziemi, dyscyplinie; geologia oraz w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych; dyscyplinie; górnictwo i geologia inżynierska oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinach; technologia chemiczna oraz inżynieria materiałowa w roku akademickim 2018/19 następuje na podstawie rankingu kandydatów.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie, oprócz złożenia dokumentów w dziekanacie należy się zarejestrować w systemie elektronicznym pod adresem https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/

Doktoranci pierwszego roku składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z dokumentami o przyjęcie na studia.

 • limit przyjęć na studia doktoranckie - 6 osób na pierwszy rok na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz 6 osób na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, łącznie na ww. dyscyplinach objętych studiami,
 • termin składania dokumentów w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych
  do dnia 4 września 2018 r. (A-0, pok. 20).

Egzamin wstępny przewidziany jest w dniu 11 września 2018 r. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany kandydatom na adres mailowy podany w kwestionariuszu osobowym.

Wymagane dokumenty:

 • karta kwalifikacyjna,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wydrukowane z systemu e-Rekrutacja,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • suplement do dyplomu ukończonych studiów magisterskich lub indeks,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (tylko osoby z innych wydziałów lub uczelni),
 • dokumenty potwierdzające działalność w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenckiej sesji naukowej)
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki Wydziału, a w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Dziekana - samodzielnego pracownika nauki spoza Wydziału,
 • pisemną deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia z medycyny pracy (skierowanie na badania do odbioru w pok. 20, A-0, wykaz przychodni http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/wykaz-przychodni/).

Pisemna rekomendacja wystawiana kandydatowi przez samodzielnego pracownika nauki wydziału powinna zawierać:

 • uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
 • deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
 • zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,
 • sformułowanie tematyki badawczej,
 • źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
 • zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Zakres egzaminu wstępnego:
Egzamin wstępny ma formę rozmowy kwalifikacyjnej i jest prowadzony przez wydziałową doktorancką komisję rekrutacyjną. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

 • złożyły w terminie wymagane dokumenty,
 • legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom B2),
 • uzyskały średnią ocen ze studiów co najmniej 4.0.

Zakres tematyczny egzaminów (dwie grupy tematyczne):

 • zagadnienia z zakresu geologii oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata,
 • zagadnienia z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata,
 • zagadnienia z zakresu technologii chemicznej oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata,
 • zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata.

W celu ustalenia listy rankingowej kandydatów na studia doktoranckie będą brane pod uwagę:

 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej jako średnia arytmetyczna z poszczególnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej,
 • średnia ważona ocen ze studiów II stopnia lub średnia ważona ocen ze studiów jednolitych,
 • ocena z języka angielskiego zdanego na poziomie przynajmniej B2 (kandydaci, którzy nie mają zdanego egzaminu z języka angielskiego muszą przystąpić do egzaminu w Studium Języków Obcych AGH przed egzaminem wstępnym na studia doktoranckie, termin egzaminu zostanie podany przez pracownika dziekanatu),
 • ocena działalności w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenckiej sesji naukowej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w terminie do 14 września 2018 r. Od decyzji wydziałowej doktoranckiej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna.