25.04.2016

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie, oprócz złożenia dokumentów w dziekanacie należy się zarejestrować w systemie elektronicznym pod adresem https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/.

Doktoranci pierwszego roku składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z dokumentami o przyjęcie na studia.

 • limit przyjęć na studia doktoranckie - 30 osób
 • termin składania dokumentów w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych
  do dnia 9 września 2016 r. (A-O, pok.19)

Egzamin wstępny przewidziany jest w dniach: 15 – 16 września 2016 r. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany kandydatom na adres mailowy podany w kwestionariuszu osobowym.

Wymagane dokumenty:

 • karta kwalifikacyjna,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (tylko osoby z innych wydziałów lub uczelni),
 • indeks (lub suplement) ukończonych studiów magisterskich,
 • dokumenty potwierdzające działalność w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenkiej sesji naukowej)
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki Wydziału, a w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Dziekana - samodzielnego pracownika nauki spoza Wydziału,
 • pisemną deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 • 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia z medycyny pracy (skierowanie na badania do odbioru w pok. 19, A-0, wykaz przychodni http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/wykaz-przychodni/),

Pisemna rekomendacja wystawiana kandydatowi przez samodzielnego pracownika nauki wydziału powinna zawierać:

 • uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
 • deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
 • zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,
 • sformułowanie tematyki badawczej,
 • źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
 • zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych,

Zakres egzaminu wstępnego:
Egzamin wstępny ma formę rozmowy kwalifikacyjnej i jest prowadzony przez wydziałową doktorancką komisję rekrutacyjną. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

 • złożyły w terminie wymagane dokumenty,
 • legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom B2)
 • uzyskały średnią ocen ze studiów co najmniej 4.0

Zakres tematyczny egzaminów: (dwie grupy tematyczne):

 • zagadnienia z geologii oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata
 • zagadnienia z geofizyki oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata

W celu ustalenia listy rankingowej kandydatów na studia doktoranckie na WGGiOŚ będą brane pod uwagę:

 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej jako średnia arytmetyczna z poszczególnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej
 • średnia ważona ocen ze studiów II stopnia lub średnia ważona ocen ze studiów jednolitych
 • ocena z języka angielskiego zdanego na poziomie przynajmniej B2 (kandydaci, którzy nie mają zdanego egzaminu z języka angielskiego muszą przystąpić do egzaminu w Studium Języków Obcych AGH przed egzaminem wstępnym na studia doktoranckie, termin egzaminu zostanie podany przez pracownika dziekanatu)
 • ocena działalności w ruchu naukowym (publikacja w czasopiśmie naukowym, czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt), tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich, działalność w kole naukowym, czynny udział w studenckiej sesji naukowej)

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w terminie do 23 września 2016 r. Od decyzji wydziałowej doktoranckiej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna.