21.05.2019

Umowa o współpracy w zakresie wykorzystania OZE w systemach rozproszonych


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie podpisały 7 maja br. umowę o współpracy.

Ze strony AGH umowę podpisał JM Rektor prof. dr. hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, a ze strony MPEC S.A.: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Pan mgr inż. Marian Łyko oraz Pan mgr inż. Marek Mazurek - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji.

Partnerzy umowy zobowiązali się do długoterminowej współpracy w zakresie realizacji projektów pilotażowych kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z urządzeń wykorzystujących OZE, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pomp ciepła, w tym pomp geotermalnych oraz fotowoltaiki. Ponadto prowadzone będą wspólne projekty naukowo – badawcze i prace rozwojowe.

Istotnym elementem współdziałania będzie doradztwo techniczne oraz realizacja projektów edukacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i budownictwa pasywnego. Współpraca obejmie również organizowanie i prowadzenie zajęć, wykładów, warsztatów, konferencji oraz wzajemne udostępnianie i rozwijanie bazy laboratoryjnej oraz technologicznej w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii w Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękinii.

Umowa jest pokłosiem współpracy nawiązanej przez zespół Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH z MPEC S.A. w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego GeoPLASMA-CE.eu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - programu INTERREG-CE, zmierzającego do oceny potencjału oraz określenia możliwości wykorzystania tzw. płytkiej geotermii w Krakowie.