Laboratorium chromatografii gazowej

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. D-7, Zembiec

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Pracownia chromatografii gazowej

Laboratorium wyposażone jest w 2 chromatografy gazowe (Fisons Inst. i Carlo Erba Inst.), generatory: powietrza, azotu i wodoru. Chromatografy sprzężone z komputerami, przeznaczone są do rozdziałów mieszanin gazowych i wykonywania w nich oznaczeń następujących składników: nasycone węglowodory szeregu metanowego (metan, etan, propan, butany, pentany), gazowe węglowodory nienasycone (etylen, propylen, 1-buten) oraz hel, azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla. Oznaczenia węglowodorów wykonywane są w przedziale od 0,01 ppm do 100% obj. Oznaczenia pozostałych składników w przedziale od 20 ppm do 100% obj. Oszacowany błąd pomiarowy wynosi ±2% wielkości mierzonej.

Pracownia terenowe badania w geochemii powierzchniowej

Identyfikacja i określanie mikrokoncentracji składników gazowych od 0,01ppm w szczególnych przypadkach od 0,001 ppm (obliczeniowo od 0,0001 ppm) do 100% obj. w małych i dużych próbkach gazowych:

 • węglowodorów gazowych: alkanów C1-C6 oraz alkenów C2-C5;
 • Helu (He), Wodoru (H2), Ditlenku węgla (CO2);
 • innych gazów, np. N2, O2, CO.

Pobór próbek gazu i gruntu z warstw podglebowych i gleby. Pomiar temperatury gruntu w warunkach terenowych i laboratoryjnych.

Oferta usługowa:

Pracownia chromatografii gazowej

Powierzchniowe badania geochemiczne w aspekcie:

 • poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • badania szczelności podziemnych magazynów gazu, gazociągów, ropociągów,
 • oceny emisji gazów do atmosfery z podziemnych składowisk dwutlenku węgla (sekwestracji CO2),
 • oceny szczelności zlikwidowanych i eksploatacyjnych otworów wiertniczych,
 • oceny zagrożeń związanych z emisją gazów złożowych do atmosfery ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego,
 • oceny emisji gazów ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • oceny stanu zanieczyszczenia gleby przez węglowodory i dwutlenek węgla.

Pracownia terenowe badania w geochemii powierzchniowej

 • powierzchniowe badania geochemiczne metodą gazu wolnego ukierunkowane na: poszukiwania struktur geologicznych z akumulacjami węglowodorów – zwłaszcza gazu ziemnego, detekcję stref uskokowych, oceny szczelności podziemnych i napowierzchniowych instalacji gazowych, oceny szczelności odwiertów gazowych, oceny szczelności podziemnych magazynów gazu i składowisk CO2, wyznaczanie poziomu tła geochemicznego nad strukturami złożowymi pod magazyny gazu ziemnego i składowiska CO2;
 • pobór prób gazu i gruntu do zintegrowanych badań geochemicznych, radiometrycznych i mikrobiologicznych oraz możliwość analiz geochemiczno-geologiczno-sejsmicznych w zakresie prospekcji złóż gazu i rozpoznania struktur na podziemne magazyny i składowiska;
 • badania próbek gazu glebowego i podglebowego oraz powietrza atmosferycznego w zakresie ochrony środowiska.
Aparatura:
Dane kontaktowe:

Pracownia chromatografii gazowej:

dr inż. Marek Dzieniewicz
tel. +48.12.617.38.89, e-mail: dzieniew@agh.edu.pl

dr hab. inż. Henryk Sechman
tel. +48.12.617.38.89, e-mail: sechman@agh.edu.pl

Pracownia terenowe badania w geochemii powierzchniowej

mgr inż. Jan Adam Soboń
tel. +48.12.617.38.35, e-mail: sobon@uci.agh.edu.pl