Laboratorium wydziałowe badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych

Lokalizacja:

paw. A-0, niski parter, pok. 030

Możliwości badawcze/pomiarowe:

brak

Oferta usługowa:
 • obserwacja powierzchni substancji mineralnych, syntetycznych i biologicznych (możliwość obserwacji w zmiennej próżni i z wykorzystaniem BS);
 • analiza dystrybucji pierwiastków w mikroobszarze (EDXS) (analiza liniowa, powierzchniowy rozkład koncentracji);
 • obserwacje katodoluminescencyjne;
 • rejestracja i identyfikacja obrazów dyfrakcyjnych (EBSD) i map orientacji mikrokryształów (OIM);
 • rentgenostrukturalna jakościowa i ilościowa analiza próbek mineralnych i produktów przemysłowych;
 • analiza minerałów o strukturze mieszanopakietowej;
 • pomiar wartości współczynników absorpcji masowej;
 • wyznaczanie wielkości krystalitów;
 • określanie wskaźników uporządkowania struktury;
 • pomiar wielkości parametrów sieciowych;
 • identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą różnicowej dyfraktometrii rentgenowskiej DDXRD;
 • termiczne analizy (TG, DTG, DTA) minerałów , skał i surowców mineralnych w powietrzu i w środowisku różnych gazów.
Aparatura:

brak

Dane kontaktowe:

mgr Adam Gaweł
tel. +48.12.617.37.65, e-mail: agawel@agh.edu.pl