Projekty Narodowego Centrum Nauki

Konkurs: OPUS-14

Procesy sterujące powstawaniem krzemieni i ławic krzemionkowych w utworach górnej jury na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Marian Matyszkiewicz

Data rozpoczęcia:

Okres trwania:

Kwota: 584395 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-14

Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Matusik

Data rozpoczęcia:

Okres trwania:

Kwota: 558360 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-14

Ewolucja i geneza turmalinów wschodniej osłony metamorficznej granitu karkonoskiego rejonu Kowar-Czarnowa

Kierownik projektu: mgr inż. Mateusz Przemysław Sęk

Data rozpoczęcia:

Okres trwania:

Kwota: 207225 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-14

Charakterystyka fazowa i fizykochemiczna oraz właściwości sorpcyjne osadów żelazistych z procesów uzdatniania wody.

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Wołowiec

Data rozpoczęcia:

Okres trwania:

Kwota: 133510 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-14

Możliwości poprawy krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień parametryzacyjnych modelu WRF

Kierownik projektu: mgr Sebastian Kendzierski

Data rozpoczęcia:

Okres trwania:

Kwota: 174700 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-13

Tempo ekshumacji wysokociśnieniowego kompleksu Vestgötabreen na Svalbardzie

Kierownik projektu: mgr Christopher Joseph Barnes

Data rozpoczęcia: 3.27.2018

Okres trwania: 24 miesięce

Kwota: 119880 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-13

Gwałtowny wzrost koncentracji radiowęgla spowodowany podwyższoną aktywnością Słońca w VIII i X w. n.e. na podstawie badań w słojach przyrostów rocznych drzew

Z ramienia AGH: prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Rakowski)

Data rozpoczęcia: 16.02.2018

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 376320 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-13

Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk

Z ramienia AGH prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski)

Data rozpoczęcia: 13.02.2018

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 776800 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-12

Zróżnicowanie diagenetyczne skał wapienia cechsztyńskiego (Ca1) w rejonie wału wolsztyńskiego w świetle zmian batymetrii zbiornika sedymentacyjnego

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Fheed

Data rozpoczęcia: 17.08.2017

Okres trwania: 24 miesięce

Kwota: 99940 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-13

Modyfikowane montmorillonity jako sorbenty ditlenku węgla oraz jako: sorbenty mineralne, ziemie odbarwiające i kompozyty organo-mineralne

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Leon Bahranowski

Data rozpoczęcia: 12.01.2018

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 375200 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-12

Czy jednostka Leszczyńca jest reliktem dolnopaleozoicznej skorupy oceanicznej w zachodnich Sudetach?

Kierownik projektu: mgr inż. Maria Krystyna Młynarska

Data rozpoczęcia: 17.08.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 147688 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: SONATA-12

Geneza skał węglanowych kampanu i mastrychtu Polski pozakarpackiej w świetle nowych badań petrograficznych

Kierownik projektu: dr Agata Jurkowska

Data rozpoczęcia: 26.07.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 333020 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-12

Protokarpaty - rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna na podstawie analizy skał krystalicznych z utworów Karpat Zewnętrzych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Golonka

Data rozpoczęcia: 20.07.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 531700 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: HARMONIA-8

Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego paleozoiku basenu górnośląskiego i lubelskiego oraz miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie jego składu trwałych izotopów C, H, N

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Jerzy Kotarba

Data rozpoczęcia: 26.04.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 713500 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-11

Przestrzenne modele rozkładu facji organicznej w aspekcie zmian paleośrodowiskowych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Kosakowsk

Data rozpoczęcia: 21.03.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 537250 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: SONATA-11

Eksperymentalne wyznaczenie zmian w strukturze krystalograficznej i składzie pierwiastkowym ludzkiego szkliwa zębowego, zachodzących na skutek asymilacji jonów wybranych metali wchodzących w skład aparatów ortodontycznych

Kierownik projektu: dr inż. Justyna Topolska

Data rozpoczęcia: 6.03.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 673560 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-11

Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separacji wybranych jonów nieorganicznych

Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Maziarz

Data rozpoczęcia: 2.03.2017

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 138360 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-10

Dyfrakcja rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego w badaniach in situ termicznej transformacji modyfikowanych krzemem tlenowodorotlenków żelaza(III): ferrihydrytu, feroxyhitu i akaganeitu

Kierownik projektu: mgr inż. Gabriela Dorota Pieczara

Data rozpoczęcia: 22.07.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 125400 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-10

Pegmatyty Piławy Górnej, blok sowiogórski, jako modelowy, unikatowy w skali świata przykład mieszanego system pegmatytowego NYF+LCT o zaawansowanej frakcjonacji geochemicznej pierwisatków rzadkich

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Pieczka

Data rozpoczęcia: 28.06.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 777400 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-9

Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Kierownik projektu: dr hab. Susan Ivy-Ochs

Data rozpoczęcia: 15.03.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 563360 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-9

Nowe i rzadkie fazy mineralne w pegmatycie granitowym z masywu serpentynitowego Szklar

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Pieczka

Data rozpoczęcia: 18.02.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 438000 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: SONATA BIS 4

Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Maria Majka

Data rozpoczęcia: 16.02.2016

Okres trwania: 48 miesięcy

Kwota: 1585000 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: OPUS-9

Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce - czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś jedną całość?

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Maria Majka

Data rozpoczęcia: 8.02.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 590040 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi

 

Konkurs: PRELUDIUM-9

Charakterystyka zmienności chemicznej oraz fazowej minerałów fosforanowych w pegmatytach Gór Sowich na tle procesów pegmatytotwórczych oraz warunków metamorfizmu jednostki sowiogórskiej

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Jerzy Włodek

Data rozpoczęcia: 3.02.2016

Okres trwania: 36 miesięcy

Kwota: 148512 zł

Panel: ST10 - Nauki o Ziemi