26.02.2016

Projekt badawczy NCN "Caledonian subduction along the Baltoscandian margin (CALSUB)"


Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (AGH – University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection)

Nazwa stanowiska: stypendysta (doktorant) / scholar (PhD candidate)

Wymagania:

Poszukujemy dwóch młodych naukowców spełniających kryteria regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych (link: https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf) zainteresowanych udziałem w projekcie badawczym "Caledonian subduction along the Baltoscandian margin (CALSUB)".

Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra geologii lub być studentami ostatniego roku studiów magisterskich kierunku geologia (lub pokrewnych). Kandydaci nie będący doktorantami będą musieli przystąpić do egzaminu na studia doktoranckie we wrześniu 2016 roku w jednostce zatrudniającej i przejść pozytywnie rekrutację. Nieprzystąpienie do egzaminu lub negatywny wynik tego egzaminu będzie skutkować rozwiązaniem umowy. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w badaniach petrologicznych i/lub geochronologicznych skał krystalicznych. Szczegółowy opis zadań dla ogłoszonych pozycji znajduje się poniżej oraz w tekście wniosku grantowego (do wglądu u kierownika projektu).

We are looking for two young researchers fulfilling the requirements of the NCN guidelines for scholarships in the research projects (link in Polish*: https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf), who are interested in participation in the project entitled "Caledonian subduction along the Baltoscandian margin (CALSUB)".

Candidates should hold the Master’s degree in geology or must finish their Master’s studies in geology (or equivalent) in 2016. Candidates who are not PhD students will be obliged to apply for the PhD studies at the hiring institution in September 2016. Lack of application for the PhD studies or negative outcome of the PhD interview will result in termination of the contract. Candidates should be experienced in petrology and/or geochronology of crystalline rocks. Detailed descriptions of both opened positions are given below and in the project’s proposal.*

*Please contact the PI for more details (jmajka@agh.edu.pl)      

Opis zadań:

Stypendium 1

Zadaniem kandydata będzie kompleksowa charakterystyka petrologiczna skał wysokociśnieniowych i towarzyszących skał ultramaficznych występujących w allochtonicznych jednostkach kaledonidów skandynawskich. Kandydat powinien biegle posługiwać się technikami mikroskopowymi. Niezbędne jest doświadczenie z zakresu mikroanalizy chemicznej (mikrosonda elektronowa). Umiejętność szacowania warunków ciśnienia i temperatury powstawania skał krystalicznych i modelowania termodynamicznego nie jest konieczna, ale będzie dodatkowym atutem. Ponadto zadaniem stypendysty będzie kalibracja techniki QuiG (quartz-in-garnet thermoba-Raman-try) i pokrewnych w pierwszych miesiącach trwania projektu (w laboratorium μRaman w jednostce zatrudniającej). Udział w pracach terenowych będzie warunkiem koniecznym zatrudnienia w projekcie. Wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego.

Scholarship 1

The main task of a successful candidate will be complex petrological characteristics of high-pressure rocks and associated ultramafics that occur within the allochthons of the Scandinavian Caledonides. The candidate should be fluent in the light microscopy. Experience in the microchemical analysis (electron microprobe) is required. Experience in pressure-temperature estimates of crystalline rocks using both the conventional geothermobarometry and thermodynamic modeling is not the must requirement, but it would strengthen the application. Moreover, the scholar would have to calibrate the QuiG technique (quartz-in-garnet thermoba-Raman-try) and similar methods (using the in-house μRaman lab) within the first few months of the project. Participation in the fieldwork will be mandatory. The candidate should be fluent in English.

Stypendium 2

Zadaniem kandydata będą badania geochronologiczne skał wysokociśnieniowych i współwystępujących mylonitów w allochtonicznych jednostkach kaledonidów skandynawskich. Kandydat powinien posiadać praktyczne doświadczenie w zakresie  technik geochronologicznych (zwłaszcza termochronologicznych) oraz w kartowaniu geologicznym masywów skał metamorficznych (kurs kartowania geologicznego podczas studiów nie jest wystarczający). Udział w pracach terenowych będzie warunkiem koniecznym zatrudnienia w projekcie. Wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego.

Scholarship 2

The main task of a successful candidate will be geochronology of the high-pressure rocks and associated mylonites that occur within the allochthons of the Scandinavian Caledonides. The candidate should be experienced in application of various geochronological techniques (especially in thermochronology) as well as in the geological mapping of metamorphic massifs (ordinary geological mapping course is not sufficient). Participation in the fieldwork will be mandatory. The candidate should be fluent in English.

Typ konkursu NCN:

SONATA BIS - ST

Termin składania ofert:

15 Marca 2016

15 March 2016

Forma składania ofert:

drogą elektroniczną (email)

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1900 PLN miesięcznie, przez cztery lata trwania projektu.

Scholarship will equal 1900 PLN per month. The advertised positions are full time for four years.

Dodatkowe informacje:

Aplikacja o ogłoszone pozycje powinna zawierać list motywacyjny, curriculum vitae, krótki opis dotychczasowej działalności badawczej zwierający dotychcczasowe osiągnięcia naukowe i wyróznienia, listę publikacji (uwzględniającą również abstrakty konferencyjne) i dane kontaktowe dwóch osób polecających. Komplet dokumentów powinien zostać wysłany do kierownika projektu dr. hab. inż. Jarosława Majki (jmajka@agh.edu.pl).  Dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim.

Applicants are invited to send a motivation letter, curriculum vitae, short statement of previous research including achievements and awards, list of publications (including abstracts) and contact details of two references by e-mail to the PI of the project: dr hab. inż. Jarosław Majka (jmajka@agh.edu.pl). All submitted documents should be written in English.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się niezwłocznie po zamknięciu terminu składania aplikacji. Pozycje zostaną obsadzone tak szybko jak to możliwe.

Interviews will be organized just after the application deadline. Positions will be filled as soon as possible.