Laboratorium analiz środowiskowych

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p, pok. 345

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Pracownia Analizy Śladów

  • laboratorium do przygotowania do dalszych badań próbek środowiskowych, rozkładu i pomiarów pH, LOI, CaCO3, metali śladowych metodą ICP-MS.
  • spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie jest techniką analityczną wykonującą analizy chemiczne z doskonałą czułością i wydajnością próbek. Na aparat równocześnie mierzy się większość pierwiastków z układu okresowego oznaczając ich zawartość na poziomie ppt - ppm. Granice wykrywalności instrumentu są na poziomie ng/l.

Pracownia Przygotowawcza dla Próbek Środowiskowych

  • Prace przygotowawcze, szczególnie próbek osadów ściekowych, gruntów antropogenicznych i wybranych odpadów komunalnych wymagających wstępnej stabilizacji.
  • Pomiary podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych próbek środowiskowych.

Pracownia AAS (absorpcyjnej spektroskopii atomowej)

Pomiary stężeń w roztworze Cd, Cr, Co, Ni, Cu, Pb, Zn, Mn i Fe na poziomie odpowiednio niżej[EK1]  wymienionych praktycznych granic oznaczalności (mg/dm3): 0,01, 0,05, 0,02, 0,10, 0,01, 0,05, 0,01, 0,05, 0,05.

Pracownia Chromatografii Jonowej

Oznaczanie zawartości wybranych anionów (głównie F-, Cl-, NO3-, PO43- i SO42-) w roztworach wodnych. Granice oznaczalności podanych anionów wynoszą odpowiednio [mg/dm3]: 0,2; 0,2; 0,3; 1,2 i 0,4.

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:

Dane kontaktowe:

Dr inż. Magdalena Strzebońska
Tel. +48.12.617.25.71, e-mail: mstrzebo@agh.edu.pl