Projekty relizowane i zrealizowane na Wydziale

Realizacja projektu w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych.

W ramach tego programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i finasowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizowany jest projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”,którego jednym z partnerów konsorcjum jest AGH. Z ramienia AGH projekt realizują trzy wydziały:

- Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH),
- Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
- Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

„Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego”

Projekt Narodowego Centrum Nauki

Okres realizacji: 03.07.2013-02.12.2016

Numer umowy NCN: UMO-012/07/B/ST10/04318

Kierownik projektu: dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw. AGH

"Sedymentologiczne, diagenetyczne i geochemiczne wskaźniki utworzenia wapieni siarkonośnych ze złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski: implikacje do genezy polskich złóż siarki rodzimej"

Okres realizacji: 29.07.2013-28.07.2017

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/ST10/03465

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Olchowy