Ekologiczne Źródła Energii

Tematyka kierunku Ekologiczne Źródła Energii obejmuje całokształt zagadnień związanych z wykorzystaniem ekologicznych, odnawialnych źródeł energii. Studenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii podczas studiów mają możliwość korzystania z nowoczesnego i innowacyjnie wyposażonego Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Doświadczają wykorzystania nowoczesnych instalacji naukowo-dydaktycznych z zakresu odnawialnych i ekologicznych źródeł energii, realizują projekty inżynierskie i prace magisterskie przy wykorzystaniu nowoczesnych, specjalistycznych instalacji dedykowanych odnawialnym źródłom energii.

Katedra Surowców Energetycznych posiada specjalistyczne oprogramowanie do projektowania urządzeń ekologicznych źródeł energii, przeprowadzania obliczeń cieplnych budynków oraz projektowania instalacji grzewczych. Z dostępnego oprogramowania służącego do projektowania instalacji OZE warto wymienić takie jak: WAsP, Polysun, PVsyst, WP-OPT, pakiet oprogramowania Audytor (OZC, CO, EKO), oprogramowanie Instalsoft oraz pakiet programów Autodesk. Studenci kierunku EZE korzystają także z innych dostępnych w Katedrze specjalistycznych programów m.in: AutoCAD, Petrel, pakiet programów Landmark Graphics Co., ArcGis i in.

Studenci poznają praktyczne aspekty komputerowego projektowania instalacji OZE oraz instalacji grzewczych w trakcie ćwiczeń z przedmiotów specjalizujących lub pracując indywidualnie w ramach przygotowywania prac magisterskich. Umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem oprogramowania do projektowania inżynierskiego typu CAD studenci mogą nabyć w ramach prowadzonych kursów.

Absolwenci tej interdyscyplinarnej specjalności są przygotowani do oceny zasobów oraz projektowania lokalizacji, rodzaju, wielkości i innych parametrów inwestycji energetycznych bazujących na źródłach niekonwencjonalnych (energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, energia wód, wiatru i biomasy), w zależności od potrzeb potencjalnych użytkowników, w szczególności środowisk lokalnych. Poznają także zasady oceny efektywności ekonomicznej takich inwestycji i ich oddziaływania na środowisko naturalne. Istotnym elementem studiów są praktyki na instalacjach wykorzystujących energię odnawialną.

Realizacja kierunku studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska umożliwiła wdrożenie programu ukierunkowanego na profesjonalne przygotowanie studentów do działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wykorzystaniem zasobów wód termalnych. Wykorzystanie energii geotermalnej dla generacji prądu oraz w celach ciepłowniczych, rekreacyjnych i balneologicznych cieszy się dużym zainteresowaniem w kraju i poza granicami. O profesjonalnym przygotowanie absolwentów specjalizujących się w ocenie potencjału i możliwości zagospodarowania energii geotermalnej oraz ciepła Ziemi (pompy ciepła) świadczy znajomości zagadnień z dziedziny geologii, hydrogeologii czy geofizyki. Warto podkreślić również fakt wdrożenia w systemie kształcenia zagadnień prawnych, których praktyczne zastosowanie i wykorzystanie ułatwia absolwentom kierunku funkcjonowanie w realiach nie tylko naukowych ale również gospodarczych.

Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ogólnym celem kształcenia na I i II stopniu studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia.

Studenci kończąc kierunek Ekologiczne Źródła Energii, mają możliwość ubiegania się w Urzędzie Dozoru Technicznego, o nadanie uprawnień certyfikowanego instalatora OZE we wszystkich możliwych kategoriach.

Ponadto studenci II stopnia kierunku EZE w ramach studiów mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznym kursie EHPA EUCERT – certyfikowany europejski instalator pomp ciepła. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu oraz podjęciu pracy w branży specjalizującej się wykorzystaniem pomp ciepła, nabywają uprawnienia EHPA EUCERT, pozwalające na instalowanie, uruchamianie i serwisowanie pomp ciepła we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w krajowych i zagranicznych firmach branżowych z zakresu wykorzystania ekologicznych źródeł energii, instytucjach samorządowych i innych, w których wiedza w tym zakresie jest niezbędna. Pierwsi absolwenci II stopnia kierunku EZE wejdą na rynek pracy w 2017 roku.

Studenci aktywnie działają na wielu polach, współpracując już w czasie studiów z potencjalnymi pracodawcami, odbywając praktyki zawodowe w instytucjach zewnętrznych i firmach, rozwijając swoje umiejętności na stażach naukowych oraz aktywnie działając w kole naukowym GRZAŁA. Wielkim osiągnięciem studentów jest OZE Day - festiwal naukowy, który jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii.

Szczegółowy spis przedmiotów