Geofizyka

W trakcie siedmio-semestralnych studiów I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz podstawową wiedzę specjalistyczną z obszaru geofizyki ogólnej i stosowanej. Ważnym elementem tych studiów jest nabycie przez studentów umiejętności pracy zespołowej.

W tym czasie kurs geofizyki obejmuje przedmioty specjalistyczne m.in. sejsmikę, geofizykę otworową, grawimetrię i magnetometrię, metody elektryczne i elektromagnetyczne, w tym metodę georadarową. Program studiów I stopnia daje studentom podstawową wiedzę w zakresie projektowania badań geofizycznych oraz umiejętność samodzielnego wykonywania pomiarów geofizycznych dla potrzeb rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (np. złóż gazu, wody, surowców skalnych) czy też dla potrzeb badania struktury przypowierzchniowej (np. osuwiska, podłoże dróg). Absolwent studiów I stopnia posiada również wiedzę pozwalającą na zrozumienie związku między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego (np. dla potrzeb wykrywania złóż, określenia położenia i wytrzymałości podłoża budowlanego).

Ponadto, w czasie studiów I stopnia słuchacze zaznajamiają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych, a zdobyta wiedza pozwala także wykonać interpretację jakościową uzyskanych wyników pomiarów. Kończąc studia absolwent zna także język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki.

Studia I stopnia przygotowują studentów do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych.

Studia II stopnia kierunku Geofizyka to trzy semestry, w trakcie których słuchacz zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej. Poszerza też swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. Studenci rozwijają też swe umiejętności w zakresie samodzielnego projektowania i wykonywania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem wszystkich metod badawczych, co przygotowuje ich do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców.

Słuchacze studiów II stopnia, posługując się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych, realizują projekty związane z daną metodą badań geofizycznych. Dzięki temu nabywają specjalistyczną wiedzę w zakresie metod geofizycznych, przetwarzania danych i ich interpretacji oraz umiejętnie władają narzędziami informatycznymi. Posiadają też umiejętność łączenia wiedzy w zakresie geofizyki z wiedzą geologiczną i w dziedzinie ochrony środowiska.

Nabyta wiedza z zakresu stosowania metod geofizycznych pozwala absolwentom kierunku Geofizyka na wykorzystanie tych metod do zadań poszukiwawczych i inżynierskich. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i wykonać badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Dodatkową umiejętnością jest planowanie i wykonanie geofizycznego monitoringu stanu środowiska w czasie i przestrzeni.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych. Ponadto są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) dzięki temu, że posiadają wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę.

Absolwenci obu stopni kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.

Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Wszyscy geofizycy, absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej, mają możliwość podjęcia pracy, w dużych polskich przedsiębiorstwach jak: PGiNG, Lotos, Orlen, Geofizyka Toruń, a takę w licznych przedsiębiorstwach zagranicznych, takich jak: Schlumberger, CGG, BG Group i in.

  Szczegółowy spis przedmiotów