Górnictwo i Geologia

Górnictwo i Geologia jako dyscypliny naukowe mają swoje korzenie w naukach o Ziemi. Geologia zajmuje się właściwościami, historią oraz procesami zachodzącymi w Ziemi, gdzie skupia się na wymiarze podstawowym oraz stosowanym. Ten pierwszy obejmuje szczegółowe dziedziny: g. dynamiczną, g. strukturalną, g. historyczną, g. regionalną, mineralogię, petrografię, geochemię oraz sedymentologię i stratygrafię. W ujęciu stosowanym geologia ogniskuje się na obszarach: g. złóż, g. inżynierskiej, g. środowiskowej, g. gospodarczej i hydrogeologii. W obu wymienionych domenach geologii zawarte jest dążenie do poznania i opisu abiotycznych komponentów środowiska.

Górnictwo, kojarzone szerzej z gałęzią przemysłową, odnosi się do ogółu działań człowieka zmierzających do wydobycia kopaliny, jej późniejszego uszlachetnienia (wzbogacenia) i skierowania do wykorzystania bądź dalszych procesów przetwórczych. Tym samym górnictwo skupia się od strony technicznej na wykorzystaniu jednego z najważniejszych, a często niedocenianego zasobu środowiska, jakim są złoża kopalin mineralnych. Złoża kopalin odgrywają istotną rolę w gospodarce krajowej i światowej, a zaspokojenie potrzeb surowcowych jest zwykle priorytetem władz w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i dobrobytu. W zdecydowanej większości przypadków nieodnawialność zasobów mineralnych wymusza racjonalizację postępowania i zastosowanie szeregu działań optymalizacyjnych na pogranicza nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych.

Kierunek kształcenia Górnictwo i geologia realizowany na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, oprócz gwarancji szerokiej wiedzy w zakresie podstawowym, zapewnia wykształcenie i kwalifikacje praktyczne. Absolwent kończąc kierunek Górnictwo i geologia zdobywa przygotowanie ogólne: matematyczno-fizyczne i chemiczne – w zakresie niezbędnym do opisu i zrozumienia podstawowych pojęć i metod w geologii i geofizyce; oraz szczegółowe: geologiczne – w zakresie mineralogii, geochemii, petrografii, geologii ogólnej, kartografii geologicznej, geologii inżynierskiej i hydrogeologii; górnicze – w zakresie projektowania, wykonywania i nadzoru robót górniczych, projektowania prac geologicznych, geologicznej obsługi kopalń, podstawowych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych, zagospodarowania pogórniczego; prawne – w zakresie prawa geologicznego i górniczego, wodnego, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zagospodarowania przestrzennego oraz ekonomiczne w zakresie ogólnym, ekonomiki zasobów mineralnych i ochrony środowiska naturalnego, geologii gospodarczej, wyceny projektów surowcowych oraz podstaw zarządzania.

Dyplomant jest tym samym przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektowych, instytucjach finansujących działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin, instytucjach naukowych, przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Szczegółowy spis przedmiotów