Ochrona Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska obejmuje unikalny w skali kraju profil kształcenia łączący zagadnienia z zakresu nauk o ziemi, chemii, biologii i toksykologii, w tym toksykologii sądowej. Na program kształcenia składa się zestaw komplementarnych zagadnień obejmujących nowoczesne metody oceny oddziaływania zanieczyszczeń na stan środowiska, jak również wpływu zanieczyszczonego środowiska i różnych typów związków na organizm człowieka. Dodatkowo, program obejmuje omówienie zaawansowanych, ultraczułych technik analitycznych, służących identyfikacji związków toksycznych, zanieczyszczeń środowiskowych czy substancji psychoaktywnych na potrzeby ekspertyz sądowych i toksykologicznych. Kształcenie zmierza do dostosowania wiedzy absolwentów do zmieniających się europejskich norm regulujących korzystanie ze środowiska oraz poznania metod jego odnowy. Absolwent zyskuje także gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym rekultywacji, czy też remediacji poszczególnych jego komponentów, oraz gospodarki odpadami. Poznaje techniki analiz laboratoryjnych, komputerowej analizy i wizualizacji danych oraz podstawy prawa i ekonomii stosowanej w ochronie środowiska zarządzaniu firmą a także BHP.

Przygotowany program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów co do nabywania praktycznych umiejętności. Jest on dostosowany do współczesnych wyzwań i zwiększa znacząco szanse absolwentów na rynku pracy. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska w AGH, posiadający tytuł magistra inżyniera, podejmują pracę w urzędach i placówkach ochrony środowiska szczebla lokalnego, regionalnego lub zakładowego, instytucjach monitorujących stan środowiska, laboratoriach analitycznych, środowiskowych i przemysłowych lub licznych firmach prowadzących audyty środowiskowe.

 Szkolenie zaczyna się rokiem wprowadzenia w podstawy geologii, biologii, chemii, matematyki i globalnych problemów środowiskowych. Drugi rok jest poświęcony geologicznym i biologicznym zagadnieniom jak geochemia, biochemia lub mikrobiologia oraz rozwinięciu wiedzy z zakresu ochrony środowiska jak technologie w ochronie środowiska, odnawialne źródła energii lub zanieczyszczenie i ochrona systemów wodnych. W następnych latach studenci poznają bardziej zaawansowaną wiedzę na temat sposobów kontroli i ochrony jak również zagadnień ekotoksykologii, w tym zaawansowanych technik analitycznych i mają możliwość wyboru przedmiotów wg swoich zainteresowań. Planuje się, że obydwa wątki będą następnie rozwijane o zagadnienia specjalistyczne na II stopniu w obieralnych specjalnościach: Metody odnowy środowiska oraz Związki bioaktywne - człowiek i środowisko.

 Szczegółowy spis przedmiotów