Zapomogi

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, raz na semestr.

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.