Ochrona Środowiska

Kierunek obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi, chemii, biologii oraz toksykologii. Studenci są przygotowywani do podejmowania działań zapobiegających degradacji środowiska, w tym skażeniom ziemi, wody i powietrza oraz efektywnego wykorzystania zasobów środowiska np. ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Absolwent potrafi ocenić stan środowiska, w tym zagrożenia toksykologiczne, interpretować wyniki pomiarów terenowych i laboratoryjnych, analizować procesy zachodzące w przyrodzie, przeprowadzać symulacje komputerowe oraz rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu ochrony środowiska.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • procesów i  zjawisk zachodzących w środowisku
  • pochodzenia i wpływu zanieczyszczeń na środowisko
  • skutków oddziaływania człowieka na środowisko
  • technologii i metod informatycznych stosowanych w ochronie środowiska
  • prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
  • systemów zarządzania środowiskiem
  • technik i narzędzi badawczych stosowanych w geofizyce, geochemii, mikrobiologii i ekotoksykologii

Szczegółowy opis