30.11.2015

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2015 r.


Przypominamy, iż termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne upływa 31 stycznia 2016 r.

Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w grudniu poprzedniego roku, składa się w terminie do 28 lutego danego roku.

Wnioski należy składać w Zespole ds. Nagród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa).

Dodatkowe informacje wraz z rozporządzeniem i formularzami zgłoszeń, można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.