06.10.2016

Stypendium dla młodych naukowców dla Pani dr inż. Barbary Bielowicz


Pani dr inż. Barbara Bielowicz zdobyła stypendium dla młodych naukowców, przyznawane corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego osobom, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35. roku życia. Stypendium jest nagrodą za osiągnięcia naukowo-badawcze i w przypadku laureatki będzie wypłacane przez 3 lata..

Obszarem zainteresowań Pani dr inż. Barbara Bielowicz są zagadnienia technologii i przetwórstwa kopalin, głównie zgazowanie paliw stałych i czyste technologie węglowe. Ze względu na szczególne zainteresowanie przetwórstwem węgla brunatnego z krajowych złóż na paliwa ciekłe i gazowe, podjęła studia doktoranckie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W 2011 roku ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Na badania prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej został jej udzielony grant badawczy promotorski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N525 462236 na lata 2009-2011 oraz stypendium „InnoGrant – Program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów” w ramach działania ZPORR. W 2012 roku, na naszym Wydziale, obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem „Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego w myśl zasad międzynarodowych” i uzyskała tytuł doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie: geologia, specjalność: geologia złóż. W tym samym roku zasiliła grono młodych naukowców pracujących na Wydziale. W roku 2014 dr Bielowicz przyznano finansowanie projektu badawczego Sonata z Narodowego Centrum Nauki pod tytułem: "Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne". Pani dr inż. Barbara Bielowicz była także jednym z wykonawców projektu Zadanie Badawcze nr 3 pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, prowadzonego na AGH w latach 2010-2015 i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

Laureatka jest autorką 1 monografii oraz autorką 29 i współautorką 9 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (między innymi: Fuel, International Journal of Coal Geology).

Dr Bielowicz jest także członkiem International Committee for Coal and Organic Petrology oraz The Society for Organic Petrology, w ramach których współpracuje z naukowcami z całego świata.

Ponadto Laureatka prowadziła liczne prace inżynierskie i magisterskie oraz jest niezwykle aktywna w pracach organizacyjno-administracyjnych.