27.06.2019

Rejestracja projektu inżynierskiego studentów pierwszego stopnia


Osoby zamierzające przystąpić do obrony projektu inżynierskiego są zobowiązane na 14 dni przed datą planowanej obrony przesłać na adres mailowy dziekanatu:

● tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora i recenzenta

mpasko@geol.agh.edu.pl – dla kierunków: Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Ekologiczne Źródła Energii;
bmalecka@geol.agh.edu.pl  - dla kierunków: Górnictwo i Geologia, Informatyka Stosowana, Geofizyka
Projekty   należy rejestrować w Dziekanacie nie później niż  5 dni przed planowaną datą obrony.

Przed złożeniem wszystkich dokumentów w Dziekanacie, należy osobiście dostarczyć egzemplarz projektu inżynierskiego na płytce CD (praca - jako zbiór PDF) oraz oświadczenie dot. zgody na udostępnianie prac dyplomowych do Biblioteki Wydziałowej. Drugą kopię pracy na płytce CD należy złożyć w Dziekanacie przy rejestracji pracy. Projekt można zarejestrować w Dziekanacie, dopiero po uzyskaniu akceptacji Biblioteki, po uzyskaniu wszystkich wpisów w wirtualnym dziekanacie oraz  po pozytywnym przejściu procedury w module Wirtualna Uczelnia w zakładce dyplomy. W celu zarejestrowania projektu, należy przedłożyć w Dziekanacie:

 • 2 egzemplarze projektu inżynierskiego:

- jeden egzemplarz wydrukowany i zbindowany, podpisany przez studenta, promotora i recenzenta, opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika katedry
- drugi egzemplarz: wydrukowane 4 arkusze na jednej stronie (zmniejszone strony), z podpisami  promotora, recenzenta oraz studenta, wszystkie kartki zszyte razem - prosimy nie bindować kartek

 • kserokopię: strony tytułowej pracy oraz formularza oceny punktowej (promotora
   i recenzenta)  projektu inżynierskiego
 • raport JSA podpisany przez promotora
 • odcinek wpłaty za dyplom:
  • wersja polska - 60 zł;
  • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,

  Opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, dostępny po zalogowaniu na Państwa konto na Wirtualną Uczelnię.

  • zdjęcia (w stroju galowym) w formacie 4,5/6,5cm (wersja polska - 4 zdjęcia, dla wersji angielskiej dodatkowo 1 zdjęcie)
  • fotografie na dyplomie powinny być:
   1) wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, na jasnym tle, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą;
   2) identyczne na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu;
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.

Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej:

1.Strona tytułowa
2.Oświadczenie studenta (do pobrania z wirtualnego dziekanatu)
3.Streszczenie
4.Formularz oceny punktowej dla promotora
5.Formularz oceny punktowej dla recenzenta


W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników projekt inżynierski  nie będzie przyjmowany.