07.01.2016

Studenci IV roku (rok akad. 2015/2016) - dyplomanci


Szanowni Państwo - Studenci IV roku (rok akad. 2015/2016) - dyplomanci

Indeksy do potwierdzenia VII semestru należy składać w Dziekanacie w terminie 17 grudnia 2015r. - 14 stycznia 2016r.

Przed złożeniem wszystkich dokumentów w Dziekanacie, należy osobiście dostarczyć egzemplarz projektu inżynierskiego na płytce CD (jako zbiór PDF) do Biblioteki Wydziałowej oraz oświadczenie dot. zgody na udostępnianie prac dyplomowych do Biblioteki Wydziałowej. Drugą kopię projektu na płytce CD (w papierowej kopercie!!) należy złożyć w Dziekanacie przy rejestracji. Projekt inżynierski można zarejestrować w Dziekanacie, dopiero po uzyskaniu w indeksie akceptacji Biblioteki.

W celu zarejestrowania projektu inżynierskiego, należy przedłożyć w Dziekanacie:

 • 2 egzemplarze projektu inżynierskiego:
  - jeden egzemplarz wydrukowany i oprawiony musi mieć pieczątkę i podpis kierownika katedry
  - drugi egzemplarz: wydrukowane 4 strony na jednej kartce (zmniejszone strony), wszystkie kartki zszyte razem
  na obu egzemplarzach musi być podpis opiekuna i studenta oraz ocena pracy
 • kserokopię 3 pierwszych stron projektu inżynierskiego
 • raport z badania pracy (OSA) podpisany przez opiekuna
 • indeks z zaliczonymi 7 semestrami (należy uzupełnić brakujące ilości godzin przy przedmiotach i fakultetach)
 • odcinek wpłaty za dyplom:
  • wersja polska - 60 zł;
  • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,

  Opłatę za dyplom należy wpłacać na podany numer konta:
  58 1240 4722 1111 0000 4859 2918 --- Bank Pekao S.A. Kraków

 • zdjęcia (w stroju galowym) w formacie 4,5/6,5cm (wersja polska - 4 zdjęcia, dla wersji angielskiej dodatkowo 1 zdjęcie)

W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników projekt inżynierski nie będzie przyjmowany!

Przypominamy uprzejmie, że egzaminy inżynierskie będą się odbywać wg. obowiązujących w poszczególnych Katedrach harmonogramów.

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć kartę odejścia studenta.