17.09.2015

Terminy składania indeksów, podań o wpisy warunkowe, reaktywację itd.


W przypadku studentów posiadających jeszcze indeksy papierowe, poprawnie wypełnione indeksy oraz karty okresowych osiągnięć będą składane grupowo przez Starostów po 9 października 2015 r., nie później jednak niż do 16 października 2015 r.

Do 30 września 2015 r. przyjmowane będą w Dziekanacie podania o warunki, powtarzanie, reaktywację, powroty z urlopów itp.

Niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu w celu uzyskania stosownego wpisu lub po skreśleniu z listy studentów w celu reaktywacji na studia, w terminie do 30 września 2015 r. uznane zostanie za niepodjęcie studiów i będzie stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów!