Najczęściej zadawane pytania

  • Co to jest deficyt punktowy?

Odp.: Jest to możliwość wpisania studenta na kolejny semestr studiów,  w przypadku nieuzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych w poprzednim semestrze/semestrach.

  • W jaki sposób można uzyskać wpis na kolejny semestr?

Odp.: Wpis normalny otrzymać można po zaliczeniu pozytywnie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Przy czym wszystkie oceny muszą być terminowo wpisane przez prowadzącego do wirtualnego dziekanatu.

Wpis z deficytem punktów tzw. „warunek”, można otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu przez Prodziekana wniesionego podania o wpis z deficytem punktów), dostarczeniu opłaty za powtarzany przedmiot. Student obowiązkowo zgłasza się po odbiór decyzji do Dziekanatu. Po potwierdzeniu zapoznania się z decyzją otrzymuje wpis na kolejny semestr.

  • Ile wynosi dopuszczalny łączny deficyt punktowy na WGGiOŚ?

Odp.: 10 ECTS

  • W jakim terminie student powinien złożyć indeks lub  podanie  np.: o urlop, wpis z deficytem punktów, ITS, reaktywację itp. do Dziekanatu?

Odp.: Wszelkie terminy związane z zaliczaniem semestru dla studentów są związane z terminem przesyłania danych do systemu POLON. Często informacja określająca ostateczny termin podawana jest w piśmie Prorektora ds. kształcenia. Dane  te są później  umieszczane na stronie wydziałowej, stronie samorządu studenckiego i gablotach pod Dziekanatem. Docelowo wszelkie czynności związane z  wpisem na kolejny semestr studiów powinny być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego semestru lub do dwóch tygodni od jego rozpoczęcia (np. przeniesienie się z innej uczelni).

  • Czy mogę się odwołać od błędnie wpisanej oceny zaliczenia/egzaminu w wirtualnym Dziekanacie?

Odp.: Tak, zgodnie z zarządzeniem Rektora (nr 45/2013 z 17.09.2013 r.)  przypadku gdy w opinii studenta ocena wpisana do Wirtualnej Uczelni różni się od faktycznie uzyskanej, student może zgłosić pisemną reklamację do prowadzącego zajęcia lub prowadzącego przedmiot w terminie tygodnia od dnia wprowadzenia oceny do Wirtualnej Uczelni.

  • Dużo osób mam warunek z danego przedmiotu. Czy jest szansa aby utworzyli dla nas grupę pościgową?

Odp.:  Nie. Na WGGiOŚ nie ma możliwości tworzenia grup pościgowych.

  • Mam zwolnienie z zajęć WF, czy muszę odrabiać jakiś inny przedmiot w zamian?

Odp.: W przypadku zwolnienia lekarskiego z wszystkich zajęć WF, student ma obowiązek zaliczyć dowolnie wybrany przez siebie przedmiot mający 2 punkty ECTS. Przedmiot ten należy umieścić w wirtualnym dziekanacie i zaliczyć w semestrze, w którym przypisywane są punkty ECTS za zajęcia z WF. W przypadku gdy student  wybierze  przedmiot humanistyczny, powinien zgłosić się najpóźniej do końca drugiego tygodnia rozpoczynającego się semestru na Wydział Humanistyczny i dostarczyć pisemną informację o konieczności odrabiania zajęć WF, podpisaną przez właściwego prodziekana.

W przypadku zwolnienia lekarskiego z części zajęć z WF, w tym także w trakcie trwania semestru, student ma obowiązek odrobić tę część zajęć z WF w wybranej przez siebie formie, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym grupę.

  • Co to jest indywidualny program studiów, w tym plan studiów (IPS)?

Odp.: Indywidualny program studiów (IPS)