Geofizyka

                                                  Profil sejsmiczny z interpretacją geologiczną

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Nauk ścisłych (fizyki, chemii, matematyki, informatyki, statystyki), nauk o Ziemi (geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa), podstaw fizycznych poszczególnych metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych i georadaru, budowy geologicznej Polski, zastosowania metod geofizycznych w prospekcji geologicznej, naftowej, badania stanu środowiska i jego monitoringu metodami geofizycznymi, zastosowania metod geofizycznych w zagadnieniach inżynierskich, obsługi geofizycznej aparatury badawczej stosowanej w terenie i w warunkach laboratoryjnych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego/podstawowego przetwarzania danych geofizycznych, technik zbierania, przetwarzania i interpretacji danych, podstawowej interpretacji wyników badań geofizycznych. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: zastosowania metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych, georadaru, sejsmologii i sejsmometrii, zastosowania geofizyki w zagadnieniach: inżynierskich, geofizyki złożowej i naftowej oraz geofizyki w górnictwie, zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych oraz teorii sygnałów, obsługi najnowocześniejszych programów komputerowych do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych.

ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi: wykonać pomiary geofizyczne w celu realizacji zadań poszukiwawczych i inżynierskich: rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (gazu, ropy naftowej, wody, surowców skalnych), badania struktury przypowierzchniowej (osuwisk, podłoża budowlanego), oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców, określić związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego, wykorzystać wiedzę geologiczną i sozologiczną w interpretacji danych geofizycznych, realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych, posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2, a także obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki, pracować w zespole. Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: samodzielnie zaprojektować i wykonać pomiary geofizyczne z wykorzystaniem właściwych metod badawczych, samodzielnie obsługiwać geofizyczną aparaturę badawczą, wykonać interpretację jakościową i ilościową uzyskanych wyników przy użyciu nowoczesnego oprogramowania, opisać i przeprowadzić analizę parametrów geofizycznych, mierzonych w różnych metodach, w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych..

PRAKTYKI

Studenci odbywają praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia). Praktyki zawodowe z geofizyki trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, polskie kopalnie węgla, Geofizyka Toruń, Geopartner.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: geofizycy (również na stanowiskach geologicznych, górniczych, inżynierskich, wiertniczych), osoby prowadzące geofizyczne i geologiczno-górnicze prace pomiarowe, projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych, osoby zajmujące się obsługą sieci sejsmometrycznych w kopalniach węgla kamiennego i miedzi, osoby dokumentujące badania geofizyczne i geologiczno-górnicze, pracownicy naukowi, pracownicy laboratoriów i obserwatoriów geofizycznych.

MIEJSCA PRACY

Firmy geofizyczne, górnicze i geologiczne, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopartner, Shell Polska, Geofizyka Toruń, a także Chevron, Saudi Aramco, Schlumberger, CGG, BG Group, jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – PIB w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, laboratoria i obserwatoria geofizyczne, inne instytucje, szkoły wyższe wymagające wyższego wykształcenia technicznego, własna działalność gospodarcza w zakresie badań geofizycznych. To ciekawe studia, łączące nauki ścisłe z naukami o Ziemi. Studenci kierunku Geofizyka prowadzą pomiary na światowej klasie aparaturze badawczej, realizują projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania. Atutem studiowania w AGH jest ponad 50-letnie doświadczenie Katedry Geofizyki we współpracy z przemysłem.

  Szczegółowy spis przedmiotów