Geoturystyka

                                                    Wydziałowa wyprawa naukowa do Peru

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WiedzĘ Z ZAKRESU:

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W szczególności zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego. Zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz rozumie podstawowe związki pomiędzy procesami przyrodniczymi, działalnością człowieka i dziedzictwem górniczym. Zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, rozumie zasady tworzenia produktu geoturystycznego, jego znaczenia edukacyjnego i wykorzystania w kreowaniu atrakcji turystycznych, oraz reguły promocji i informacji turystycznej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: związków między budową geologiczną i morfologią, a rozwojem gospodarczym i kulturowym obszaru, waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej, zasad tworzenia i funkcjonowania geoparków, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, znaczenia przemysłu turystycznego dla gospodarki narodowej i samorządów.

 ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zastosować podstawową wiedzę przyrodniczą, społeczną i humanistyczną w przemyśle turystycznym. W szczególności potrafi: zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę tematyczną turystyczną, zastosować wiedzę z zakresu psychologii i socjologii w pracy pilota i przewodnika, opracować elementy kampanii promocyjnej atrakcji turystycznej, umie zaprojektować elementy zagospodarowania obiektu turystycznego, opisać i wyjaśnić związki pomiędzy budową geologiczną i morfologią a historią i zagospodarowaniem terenu, potrafi zaprojektować zrównoważoną turystykę na obszarach chronionych, zarządzać firmą turystyczną w zakresie obowiązującego prawa.

 Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: zastosować kompleksową wiedzę w geoturystyce. W szczególności potrafi: wykorzystać złożoność czynników warunkujących georóżnorodność w turystyce, potrafi wykonać dokumentację i waloryzację obiektu przyrody nieożywionej dla potrzeb przemysłu turystycznego, przeprowadzić geoedukację dla różnych kategorii turystów, przygotować produkt geoturystyczny wykorzystujący atrakcyjność dziedzictwa przyrody nieożywionej, zaprojektować zagospodarowanie geostanowisk dla potrzeb turystyki, tworzyć i realizować strategię rozwoju terytorialnego w oparciu o wykorzystania obiektów przyrody nieożywionej, zastosować techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej.

 PRAKTYKI

„Zajęcia terenowe z Nauk o Ziemi w turystyce” – wybrane procesy geologiczne kształtujące obiekty geoturystyczne; „Zajęcia terenowe z atrakcji turystycznych Polski” – różnorodność i wykorzystanie w turystyce obiektów geoturystycznych; „Zajęcia terenowe z kartografii turystycznej” – zastosowanie metod kartograficznych w turystyce; „Praktyka zawodowa” – staż w firmach i instytucjach turystycznych. „Zajęcia terenowe: obiekty geoturystyczne Europy” – przykłady udostępnienia i zagospodarowania obiektów geologicznych; „Praktyki dyplomowe” powiązane z podjętą tematyką realizowanych prac. W ramach innych przedmiotów odbywają się wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów turystycznych.

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować w różnorodnych sektorach powiązanych z turystyką i ochroną przyrody, jako: specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki, specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym, specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych i geoturystycznych, konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

 MIEJSCA PRACY

Absolwenci kierunku Geoturystyka mogą pracować na różnych stanowiskach w: jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki), organizacjach i firmach turystycznych (krajowych i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej tematycznej i specjalistycznej, własnych firmach turystycznych, jako pilot lub przewodnik turystyczny, w centrach edukacyjnych, instytucjach naukowych i resortowych, parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.

Szczegółowy spis przedmiotów