Oczyszczalnia ścieków
Laboratorium hydrogeochemiczne

Inżynieria środowiska zalicza się do kierunków o ważnym znaczeniu dla zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, występuje ciągła potrzeba kształcenia w zakresie Inżynierii środowiska. Ta dziedzina nauk technicznych zajmuje się między innymi przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania dobrego stanu środowiska i wykorzystywania go w sposób zrównoważony, w celu zachowania jego możliwości naturalnego samooczyszczania. Natomiast w przypadku środowiska zdegradowanego Inżynieria środowiska zajmuje się przedsięwzięciami zmierzającymi do jego rekultywacji i rewitalizacji. Kierunek ten obejmuje również kształcenie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Domena Inżynierii środowiska zawiera także poznanie i opis abiotycznych komponentów środowiska.

Kształcenie na tym kierunku studiów posiada profil ogólnoakademicki. Jest to profil obejmujący moduły zajęć związane z prowadzonymi w WGGiOŚ badaniami naukowymi, realizowany z założeniem, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i podstawowych umiejętności prowadzenia badań naukowych. W trakcie siedmiu semestrów studiów I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz podstawową wiedzę specjalistyczną z tych obszarów Inżynierii środowiska, które związane są z naukami o Ziemi. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z Inżynierią środowiska w stopniu ogólnym. Program kształcenia obejmuje dwa typy modułów – obowiązkowe i obieralne. W ramach modułów obowiązkowych, oprócz przedmiotów podstawowych – matematyka, fizyka, chemia, student uzyskuje podstawową wiedzę z takich dziedzin, jak np. geologia, kartografia, geofizyka środowiska, chemia środowiska, gleboznawstwo, gruntoznawstwo, hydrologia, gospodarka wodna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, a także z dziedzin techniczno-inżynierskich oraz ekonomii i socjologii pracy. Student jest zaznajomiony z podstawami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i prawa zagospodarowania przestrzennego.

Po zaliczeniu modułów obowiązkowych student wybiera jeden z kilku modułów przedmiotów, zgrupowanych pod kątem takich aspektów Inżynierii środowiska, jak gospodarka odpadami, inżynieria zrównoważonego rozwoju, hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska, inżynieria mineralna, systemy energetyczne odnawialnych źródeł energii. Student zaznajamia się z narzędziami informatycznymi do wizualizacji i przetwarzania danych, a także nabywa umiejętność pracy w 2-3 osobowym zespole. Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria środowiska uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska mogą kontynuować studia na II stopniu kształcenia. Studia II stopnia to 3 semestry, w trakcie których słuchacz zdobywa wiedzę specjalistyczną. Na WGGiOŚ mogą być prowadzone następujące specjalności: Gospodarka odpadami, Hydrogeologia stosowana i geotechnika, Inżynieria mineralna, Inżynieria zrównoważonego rozwoju i Odnawialne źródła energii. Słuchacze studiów II stopnia, posługując się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi lub badawczymi realizują projekty inżynierskie i badawcze związane z daną specjalnością. Posiadają też umiejętność łączenia wiedzy z zakresu danej specjalności z wiedzą geologiczną i z niektórych obszarów ochrony środowiska.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich w zakresie obranej specjalności. Posiada ogólną znajomość zasad i metod oceny zagrożeń antropogenicznych środowiska naturalnego oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technologii koniecznych do zastosowania w celu rewitalizacji niektórych komponentów środowiska, w przypadku ich degradacji. W pracy zawodowej oprócz standardowych metod i narzędzi analitycznych absolwent potrafi również wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe, zna podstawy technik informatycznych, geometrii i grafiki komputerowej oraz komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Zna także kartografię i systemy informacji geograficznej (GIS). Jest zaznajomiony z podstawowymi zasadami i narzędziami modelowania numerycznego niektórych zjawisk występujących w środowisku, oraz symulowania skutków istniejącej lub projektowanej działalności technicznej, w celu oceny sposobu i zakresu jej oddziaływania na środowisko. Absolwenci studiów II stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia uzyskują stopień naukowy magistra.

Wiodącym językiem obcym na kierunku Inżynieria Środowiska jest język angielski. Kończąc studia I stopnia absolwent zna ten język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a kończąc studia II stopnia zna język angielski na poziomie B2+.

Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci studiów II stopnia pozwala na podjęcie pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki i gospodarki odpadami; w działach zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką wodną zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki; zakładach górniczych; biurach projektowych; działach związanych z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym urzędów administracji samorządowej i państwowej. Jako osoby posiadające wykształcenie techniczne i znajomość narzędzi informatycznych, absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach, firmach czy instytucjach wymagających od pracownika wyższego wykształcenia technicznego.

 Szczegółowy spis przedmiotów