Turystyka i Rekreacja

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie prowadzi interdyscyplinarne kształcenie specjalistów w dziedzinach pozornie tak odległych jak turystyka i rekreacja oraz nauki o Ziemi i środowisku naturalnym. W rzeczywistości związki te są bardzo bliskie, o czym świadczy fakt, że wiele słynnych w świecie destynacji turystycznych to obiekty geologiczne, odwiedzane przez miliony osób nie związanych przecież w żaden sposób z geologią jako nauką lub zawodem. To właśnie z myślą o turystach – potencjalnych adresatach produktów turystycznych – przygotowujemy naszych absolwentów. Są to specjaliści nowego typu, łączący gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego przemysłu turystycznego z dobrą znajomością elementów nauk o Ziemi i środowisku naturalnym, uzupełnioną jeszcze podstawami ekonomii i elementami humanistyki, a nawet podstawami rekreacji. Celem takiego kształcenia jest poznanie i zrozumienie związków pomiędzy budową geologiczną terenu i ukształtowaniem jego powierzchni, zagospodarowaniem terenu (współczesnym i historycznym), rozwojem gospodarczym, historią i kulturą, a następnie praktyczne zastosowanie tej całościowej wiedzy w przemyśle turystycznym, szczególnie w tworzeniu produktów turystycznych na bazie obiektów geologicznych. Tak wykształceni absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja, o specjalnościach: Geoturystyka, Ekoturystyka i Turystyka Uzdrowiskowa odpowiadają naszemu rozumieniu turystyki jako działalności biznesowej, uzupełnionej jednak mocnym odniesieniem do edukacji, promocji i informacji, a także do elementów historii, kultury i tradycji regionu, w którym nasi absolwenci będą w przyszłości pracować. Takie wykształcenie jest też zgodne z najnowszymi tendencjami rozwoju światowego przemysłu turystycznego, opartego na możliwie najszerszej ofercie, obejmującej również obiekty przyrody nieożywionej jako atrakcje turystyczne. Przykładem są choćby geoparki – nowy sposób ochrony i zarazem prezentacji dziedzictwa Ziemi i dziedzictwa górniczego, połączony z nowoczesnymi elementami zagospodarowania przestrzennego terenu (w tym także terenów poprzemysłowych) i działalności edukacyjne wykorzystując nowe techniki multimedialne, ukierunkowane na różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe. Takie wykształcenie daje możliwość skutecznego działania także poza przemysłem turystycznym – a więc np. w geoparkach i innych, nowoczesnych formach ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, w administracji państwowej i samorządowej, szczególnie w jej komórkach, zajmujących się planowaniem, zarządzaniem, informacją i promocją turystyki w skali lokalnej i regionalnej, w instytucjach edukacyjnych wszystkich szczebli oraz w jednostkach naukowych.    

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH obejmuje zróżnicowany zestaw przedmiotów. Około 60% godzin dydaktycznych poświęconych jest naukom przyrodniczym, szczególnie geografii, ale także geologii i ochronie środowiska oraz ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej. Pozostałe 40% godzin obejmuje przedmioty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w tym pełny zestaw zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych, związanych z funkcjonowaniem przemysłu turystycznego, a także zestaw przedmiotów humanistycznych, poszerzających wiedzę o współczesnym świecie, ludziach, kulturze i nauce.

Zadaniem tego specyficznego, unikalnego w kraju programu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do pracy w różnych sektorach przemysłu turystycznego, z uwzględnieniem nowych form turystyki specjalistycznej, np. geoturystyki, ekoturystyki, turystyki uzdrowiskowej, wykorzystujących obiekty przyrody nieożywionej, czy turystyki przemysłowej, w tym wykorzystującej obiekty dziedzictwa górniczego. Nasi absolwenci są przygotowani do projektowania i organizowania nowych form ochrony dziedzictwa Ziemi – geoparków i rezerwatów geologicznych, i do zarządzania takimi jednostkami. Nasi absolwenci posiadają pełne kwalifikacje do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, zajmujących się organizacją, zarządzaniem i promocją ruchu turystycznego w kraju i zagranicą, z wykorzystaniem różnego rodzaju programów międzynarodowych. Mogą także podejmować pracę naukową i dydaktyczną w wyższych uczelniach i instytucjach badawczych, zajmujących się różnymi aspektami przemysłu turystycznego, ochrony przyrody i ochrony dziedzictwa Ziemi.

Szczegółowy spis przedmiotów