Stypendia socjalne

Stypendia socjalne są przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli o dochodzie (netto) na jedną osobę w rodzinie poniżej 1051,70 zł. Aby dobrze to udokumentować należy złożyć w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/18 wraz z kompletem dokumentów według wykazu wymaganych zaświadczeń i dokumentów. Wniosek oraz wykaz dokumentów jest dostępny do pobrania z działu Wzory dokumentów. Jeżeli student stara się jednocześnie o przyznanie miejsca w DS. oraz stypendium socjalnego, składa tylko jeden komplet dokumentów według wykazu do stypendium socjalnego.

Zasady ustalania wysokości dochodu są dokładnie opisane w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów AGH.

Przedziały dochodów, oraz odpowiadająca im wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018

Miesięczny dochód  netto na osobę w rodzinie studenta

Kwota przyznanego stypendium socjalnego

0-150 zł

1000 zł

151-300 zł

850 zł

301-450 zł

700 zł

451-600 zł

550 zł

601-750  zł

400 zł

751-900 zł

300 zł

901-1043,90 zł

250 zł

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 2.000 zł/m-c.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne

Studia stacjonarne - studenci przyszłych lat II-V oraz nowoprzyjęci studenci na I rok z pierwszej rekrutacji:

Terminarz składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018

Podane terminy są ostateczne!

Upraszamy o nie zostawianie składania wniosku na ostatnią chwilę, co skutkuje (jak co roku) ogromnymi kolejkami do Dziekanatu., gdyż grozi to nie złożeniem wniosku w terminie!

W przypadku trwałej zmiany sytuacji materialnej student winien w każdym czasie złożyć wniosek korygujący lub dostarczyć aktualne dokumenty oraz wystąpić o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie nowej wysokości świadczenia.