Stypendia socjalne

Stypendia socjalne są przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli o dochodzie (netto) na jedną osobę w rodzinie poniżej 1043,90 zł, a od listopada 1051,70 zł. Aby dobrze to udokumentować należy złożyć w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17 wraz z kompletem dokumentów według wykazu wymaganych zaświadczeń i dokumentów. Wniosek oraz wykaz dokumentów jest dostępny do pobrania z działu Wzory dokumentów. Jeżeli student stara się jednocześnie o przyznanie miejsca w DS. oraz stypendium socjalnego, składa tylko jeden komplet dokumentów według wykazu do stypendium socjalnego.

Zasady ustalania wysokości dochodu są dokładnie opisane w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów AGH.

Przedziały dochodów, oraz odpowiadająca im wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017

Miesięczny dochód  netto na osobę w rodzinie studenta

Kwota przyznanego stypendium socjalnego

0-150 zł

900 zł

151-300 zł

750 zł

301-450 zł

600 zł

451-600 zł

450 zł

601-750  zł

300 zł

751-900 zł

200 zł

901-1043,90 zł

150 zł

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 2.000 zł/m-c.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne

Studia stacjonarne - studenci przyszłych lat II-V oraz nowoprzyjęci studenci na I rok z pierwszej rekrutacji:

Terminarz składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018

Podane terminy są ostateczne!

Upraszamy o nie zostawianie składania wniosku na ostatnią chwilę, co skutkuje (jak co roku) ogromnymi kolejkami do Dziekanatu., gdyż grozi to nie złożeniem wniosku w terminie! Przypominamy również, że terminy lipcowe i sierpniowe są dodatkowo obciążone przez nowo przyjętych studentów I roku, którzy będą składać wnioski o akademiki i stypendia socjalne!

W przypadku trwałej zmiany sytuacji materialnej student winien w każdym czasie złożyć wniosek lub dostarczyć aktualne dokumenty oraz wystąpić o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie nowej wysokości świadczenia. Podanie w takich sytuacjach należy kierować do Dziekana Wydziału. Wypłata świadczenia następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów.