Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności. Stypendium jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

  • 650 zł/m-c dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Z),
  • 550 zł/m-c dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (U),
  • 450 zł/m-c dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (L).

Jeżeli w trakcie roku akademickiego orzeczenie traci ważność, wstrzymuje się wypłatę stypendium. Jeśli student stara się o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, wypłatę stypendium wznawia się, a świadczenie może zostać wyrównane maksymalnie za semestr, lecz nie dłużej niż za okres ważności orzeczenia.