Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Anny Siwik, prof. nadzw. - minimalna średnia ocen, którą należy uzyskać w roku akademickim 2016/2017 do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce na rok akademicki 2017/2018 wynosi 4,00.

Student uzyskuje prawo do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wszystkie zajęcia i egzaminy przewidziane planem studiów poprzedniego roku akademickiego zostały zaliczone i zdane do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej włącznie, tj. do 15 września 2017 roku (daty wszystkich wpisanych ocen w indeksie nie mogą przekraczać tego terminu),
  • poprzedni rok akademicki jest zaliczony i student uzyskał odpowiednio wysoką ocenę średnią - minimalna średnia uprawniająca do stypendium to 4,00. Posiadanie wpisu warunkowego nie daje uprawnienia do otrzymania stypendium za wyniki w nauce.
Przedziały ocen, oraz odpowiadająca im wysokość stypendium naukowego w roku akademickim 2017/2018

Średnia ocen

Wysokość stypendium

4,00-4,20

450 zł/m-c 

4,21-4,40

550 zł/m-c

4,41-4,60 

650 zł/m-c 

4,61-4,80 

750 zł/m-c 

4,81-5,00 

850 zł/m-c 

Uwaga! Przypominamy, że średnie ocen uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie mogą być wynikiem zaokrąglenia w górę!

Maksymalna łączna wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem wynosi 2.000  zł/miesiąc.

Studenci I roku studiów, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych:
Laureat - 400 zł
Finalista- 300 zł

Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentując barwy Akademii Górniczo-Hutniczej w poprzednim zakończonym i zaliczonym w terminie roku akademickim. Stypendium przyznaje Dziekan Wydziału na wniosek Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Akademii Górniczo-Hutniczej (KU AZS AGH).

Wysokość stypendium za wyniki w sporcie w roku akademickim 2017/2018

Kategoria osiągnięć sportowych

Kwota stypendium

A

850 zł/m-c

B

750 zł/m-c

C

650 zł/m-c

D

550 zł/m-c

E

450 zł/m-c