Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (pobierającemu stypendium socjalne) stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych może otrzymać zwiększenie stypendium socjalnego również w tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta. Jeżeli student nie mieszka w domu studenckim, dla potwierdzenia swojej sytuacji mieszkaniowej winien przedłożyć kopię dokumentu zameldowania na pobyt czasowy lub kopię umowy najmu lokalu.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi:

  • 200 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie do 450 zł,
  • 150 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie od 450,01 zł  do 750 zł,
  • 100 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie od 750,01 zł do 1043,90 zł, a począwszy od listopada br. do kwoty 1051,70 zł