Kierunki badawcze

Działalność naukowo-badawcza Wydziału koncentruje się na opracowaniu najnowszych technik i technologii w zakresie:

  • diagnozowania górniczo-geologicznych warunków eksploatacji złóż i procesów geodynamicznych,
  • badań geochemicznych komponentów środowiska,
  • gospodarczego wykorzystania odpadów i ich utylizacji w budownictwie,
  • oceny przeróbki surowców mineralnych i oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko,
  • kreowania kierunków badawczych takich jak: aeromineralogia, agromineralogia,kosmomineralogia, biomineralogi, i petroarcheologia,
  • oceny zasobów energii geotermalnej,
  • rozpoznania budowy geologicznej skorupy ziemskiej i wnętrza Ziemi.