Akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 017

Akredytacja:

Certyfikat i zakres akredytacji PCA nr AB 1050

Możliwości badawcze/pomiarowe, oferta usługowa:
  • badania fizykochemiczne wody
  • pobór próbek wód

Więcej informacji: labkhgi.agh.edu.pl

Aparatura:

  • Spektrometry do analiz wielopierwiastkowych:

    • Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), model Optima 7300DV (Perkin Elmer)
    • Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), model iCAP RQ (C2) z komorą zderzeniową/reakcyjną (Thermo Scientific)

  • Chromatograf jonowy Dionex Aquion (IC) do oznaczeń specjacji chemicznych w sprzężeniu ze spektrometrem mas
  • Stanowisko do analiz klasycznych (metody miareczkowe)
  • Wieloparametrowy miernik do pomiaru parametrów nietrwałych WTW inoLab level 3 (oznaczenia pH, przewodności elektrycznej właściwej)
Dane kontaktowe:

prof. dr hab. Ewa Kmiecik
dr Katarzyna Wątor
tel. +48.12.617.24.28, +48 885.998.006, e-mail: lab_khgi@agh.edu.pl

Strona internetowa grupy badawczej: wrg.agh.edu.pl