Laboratorium hydrodynamiczne

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 035

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium Hydrodynamiczne ma charakter eksperymentalnego. Zespół specjalistów z zakresu hydrogeologii stosowanej i geochemii wykonuje badania o charakterze stacjonarnym i terenowym.

1. Stacjonarne badania Laboratorium Hydrodynamicznego:

 • Oznaczenia współczynnika filtracji skał zwięzłych.
 • Oznaczenia współczynnika filtracji skał sypkich.
 • Oznaczanie porowatości skał.
 • Oznaczanie odsączalności skał.
 • Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 • Badania modelowe (modele hydrodynamiczne, modele migracji zanieczyszczeń).
 • Badania parametrów migracji zanieczyszczeń, badania kolumnowe.
 • Wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych, projektów robót geologicznych w zakresie hydrogeologii. Ekspertyzy sądowe.

 2. Terenowe badania Laboratorium Hydrodynamicznego:

 • Oznaczanie współczynnika filtracji skał metodami terenowymi.
 • Badania migracji zanieczyszczeń wód podziemnych, badania znacznikowe.
 • Kartowanie i opróbowanie hydrogeologiczne.
 • Prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Badania wykraczające poza zakres analiz Laboratorium Hydrodynamicznego wykonywane są w pozostałych laboratoriach Katedry: Laboratorium Hydrogeochemicznym oraz Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:

Laboratorium Hydrodynamiczne jest wyposażone w 6 głównych stanowisk badawczych, w skład których wchodzą:

1. Stanowisko badania przepuszczalności skał:

 • Stanowisko do badania przepuszczalności skał litych,
 • Stanowisko do badania przepuszczalności skał luźnych,
 • Cylindry do poboru próbek gruntu w stanie nienaruszonym Eijkelkamp.

2. Stanowisko badania odsączalności:

 • Wirówka BECKMAN seria GS-6 (max 8000 obrotów/min).

3. Stanowisko badania współczynnika filtracji:

 • Wstrząsarka Multiserw Morek wraz z zestawami sit Multiserw Morek i C.I.S.A. Barcelona,
 • Rurki Kamieńskiego,
 • Aparat UPK 99 do badania współczynnika filtracji.

4. Stanowisko badania parametrów migracji:

 • Stanowisko badań parametrów migracji zanieczyszczeń (kolumny, pompa perystaltyczna).

5. Przygotowanie próbki do badań:

 • Suszarki (MEMMERT max. 300°C, suszarka laboratoryjna max. 250°C),
 • Wagi (elektroniczna, szalkowa),
 • Pompa próżniowa Eijkelkamp,
 • Kuchenka elektryczna,
 • Komora próżniowa.
 • Stanowisko oznaczeń podstawowych parametrów chemicznych:
 • Stanowisko do miareczkowania,
 • Spektrofotometr.

6. Badania terenowe i pobór próbek:

 • Aparat do pomiaru głębokości zwierciadła wód podziemnych w otworze EnoScientific
 • Well SOUNDER 2010 Pro,
 • Łyżki hydrogeologiczne (stalowa i teflonowa),
 • Pompy (różne wydajności i głębokości poboru),
 • Echo sonda do profilowania dna zbiorników wodnych,
 • Młynki hydrometryczne,
 • Zestaw świdrów do wiercenia ręcznego.
 • Szkło laboratoryjne (zlewki, kolby, szkiełka zegarowe, butelki z ciemnego szkła ze szklanym korkiem, eksykatory itp.).
Dane kontaktowe:

dr inż. Dorota Pierri

tel. +48.12.617.29.43, +48 600.19.50.70, e-mail: woda@agh.edu.pl