Laboratorium sorbentów mineralnych

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p., pok. 301b

Możliwości badawcze/pomiarowe:
  • Wyznaczanie i ocena właściwości sorpcyjnych naturalnych i syntetycznych, w tym modyfikowanych sorbentów mineralnych
  • Synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych w celu uzyskania nowego typu sorbentów
  • Oznaczenia pojemności sorpcyjnej i analizy parametrów fizykochemicznych determinujących właściwości sorpcyjne
  • Eksperymenty sorpcji statycznej i dynamicznej w ośrodkach ciekłych i gazowych
Oferta usługowa:
  • Badania materiałów sorpcyjnych dla zastosowań przemysłowych i na użytek inżynierii środowiska
  • Projektowanie innowacyjnych materiałów sorpcyjnych
  • Dobór materiałów sorpcyjnych do usuwania konkretnych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych
Aparatura:
  • Stanowiska badawcze do badań sorpcji: zautomatyzowane kolumny przepływowe do badań w skali laboratoryjnej i półtechnicznej
  • Wagi analityczne i techniczne, pH-metry, konduktometry, elektrody jonoselektywne
  • Suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, młynki kulowe, spektrofotometry UV-Vis

Własności materiałów otrzymywanych w Laboratorium Sorbentów Mineralnych badane są przy użyciu aparatury znajdującej się na wyposażeniu pozostałych laboratoriów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii oraz Wydziałowego Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych WGGiOŚ.

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
tel. +48.12.617.52.32, e-mail: bajda@agh.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jakub Matusik
tel. +48.12.617.52.33, e-mail: jmatusik@agh.edu.pl

Strona internetowa grupy badawczej www.mba.agh.edu.pl