Laboratorium tomografii i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. A-0, III p., pok. 305, 306

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania Laboratorium koncentrują się na aspektach teoretycznych i aplikacyjnych dotyczących wykorzystania zjawiska Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) i metod komplementarnych, w geofizyce i geologii, biomedycynie, chemii i inżynierii materiałowej do badania systemów porowatych. W szczególności dotyczy to obrazowania dyfuzji cząsteczek wody w obecności heterogenicznych gradientów pola magnetycznego z wykorzystaniem technik takich jak DWI, DTI, BSD-DTI, jak również badania populacji protonów (1H) w różnych układach porowatych w wysokich i niskich polach magnetycznych z zastosowaniem technik relaksometrii spinowo-sieciowej, T1 i spinowo-spinowej, T2.

Prowadzimy szeroką gamę badań dotyczących struktury porowej skał i innych materiałów porowatych spotykanych w biologii, medycynie i inżynierii materiałowej. Specjalizujemy się w badaniach MRJ w niskim polu magnetycznym, a także w bardzo wysokim gradiencie pola magnetycznego. Prowadzimy również aktywną współpracę z laboratoriami wyposażonymi w skanery kliniczne oraz przedkliniczne działające w wysokim i bardzo wysokim polu magnetycznym. Zajmujemy się także analizą i integracją wyników otrzymanych z badań MRJ z danymi pochodzącymi z wykorzystania innych metod fizycznych, takich jak mikrotomografia CT, porozymetria rtęciowa, etc.

Oferta usługowa:
 • Określanie porowatości z użyciem minimalnego czasu echa 40 µs i bardzo niskiego pola 0,05 T.
 • Określanie porowatości w cienkich warstwach o grubości nawet kilku mm.
 • Określanie rozkładu wielkości porów z możliwością symulacji ciśnienia złożowego.
 • Estymacja przepuszczalności.
 • Rozpoznanie rodzaju płynów wypełniających przestrzeń porową dzięki wykorzystaniu mapowania T1-T2 oraz badaniom dyfuzyjnym D-T2.
 • Określanie stopnia związania płynów w próbce na podstawie analizy energii desorpcji uzyskanej z eksperymentów korelacyjnych T1-T2.
 • Określanie profili nasycenia przestrzeni porowej.
 • Wyznaczanie indeksu wodorowego i zawartości wody wolnej, kapilarnej i związanej w minerałach ilastych czy materii organicznej.
 • Obrazowanie przestrzeni porowej skał i materiałów porowatych (2D oraz 3D).
 • Obrazowanie dyfuzyjne (obrazowanie ważone dyfuzyjnie — DWI, obrazowanie tensora dyfuzji – DTI, obrazowanie tensora dyfuzji w polach niejednorodnych — BSD-DTI).
Aparatura:
 • Spektrometr Magritek Rock Core Analyzer (2 MHz) z systemem dyfuzyjnym, dedykowany do badań układów porowatych, w szczególności skał łupkowych i typu „tight”.
 • Tomograf Magritek (24 MHz) umożliwiający wykonywanie kompletnych eksperymentów tomograficznych 1-3D.
 • Przystawka rock core pressure system – do pomiarów w symulowanych warunkach ciśnienia pozwalająca na badanie próbek przy ciśnieniach do 6000 psi (~41.4 MPa) i temperaturze do 150oC.
 • Specjalistyczne urządzenie NMR-Mouse (22 MHz) umożliwiające badanie obiektów w obecności wysokich pól gradientowych (24 T/m) i rozdzielczości do 10μm
 • Suszarka próżniowa
Dane kontaktowe:

dr hab. Artur T. Krzyżak
tel. +48.12.617.52.91, e-mail: akrzyzakn@agh.edu.pl

mgr inż. Weronika Mazur
tel. +48.12.617.40.66, e-mail: weronika.mazur@fis.agh.edu.pl

Strona internetowa: www.nmrlab.agh.edu.pl