Ekologiczne Źródła Energii

Panele fotowoltaiczne

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE, instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji, technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska, oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne, sposobów pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE, podstawowych zagadnień mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Absolwent potrafi

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł, nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko, prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych. Absolwent studiów I stopnia potrafi: wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki, dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne, określić założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki, zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo-chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii, obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii, stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi w kontekście wykorzystania OZE. Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: wykorzystać narzędzia statystyczne oraz narzędzia i techniki informatyczne do opisu i analizy danych w zakresie pozyskiwania i eksploatacji energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł, zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej, na podstawie zebranych danych dokonać analizy systemu opartego na wykorzystaniu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, zastosować oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 120 godzin w czasie letniej przerwy na 6 semestrze I stopnia i mają charakter indywidualny. Student sam lub z pomocą uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych znajduje instytucję/firmę, w której zamierza odbyć praktykę. Ponadto w programie studiów przewidziane są na 4 semestrze I stopnia: „Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej” oraz na 1 semestrze II stopnia „Zajęcia terenowe z EZE”. Zajęcia te składają się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini student zapoznaje się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE, inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi, przedsiębiorcy w branży OZE, ekodoradcy, inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.  

Miejsca pracy

Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE, zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

Szczegółowy spis przedmiotów