Geofizyka

Wizualizacja badań magnetycznych

Studenci tego kierunku są przygotowywani do projektowania i wykonywania badań geofizycznych, do poszukiwaniu złóż rud, minerałów, ropy naftowej i gazu, oceny zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznania budowy geologicznej.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do wizualizacji i przetwarzania danych geofizycznych oraz potrafi interpretować wyniki badań. Uzupełnieniem procesu kształcenia są liczne zajęcia terenowe i laboratoryjne.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • geofizyki i podstaw geologii
  • stosowania metod geofizycznych
  • projektowania badań geofizycznych
  • posługiwania się aparaturą pomiarową
  • przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
  • modelowania budowy ośrodka skalnego

Szczegółowy opis >>>