Geoinformatyka

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nowoczesnych technologii geoinformatycznych, tj. systemów informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, systemów planowania przestrzennego, systemów nawigacji satelitarnej itp.; nauk o Ziemi, tj. geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska; akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych; aktualnych trendów i technologii IT ze szczególnym uwzględnieniem: algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych oraz ich zastosowań, baz danych oraz przestrzennych baz danych, tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych (w tym mobilnych i webowych), systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), eksploracji wiedzy (Data Mining) i uczenia maszynowego.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu relacyjnych i przestrzennych baz danych oraz zarządzania grupowymi projektami informatycznymi. Dodatkowo absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy i przetwarzania oraz wizualizacji dużych zbiorów danych, stosowanych obecnie technologii IT, metod uczenia maszynowego (m.in. deep learning), eksploracji danych przestrzennych.

Absolwent potrafi

Absolwent studiów I stopnia potrafi: wykorzystywać specjalistyczne narzędzia geoinformatyczne do opisu danych; projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych dla potrzeb informacji przestrzennych, w tym informacji środowiskowych; projektować i wykonywać analizę danych przestrzennych (w tym radarowych, lotniczych i satelitarnych); korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego; wykonywać analizę danych z wykorzystaniem metod, Big Data, Data Science, sztucznej inteligencji oraz eksploracji danych i uczenia maszynowego; wykorzystywać i zarządzać Systemami Informacji Geograficznej (GIS): wykonywać analizy danych przestrzennych i środowiskowych; przygotować dokumentację techniczną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku w języku polskim oraz angielskim.

Absolwent studiów II stopnia potrafi tworzyć oprogramowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych w celu przetwarzania danych przestrzennych, ich analizy i wizualizacji. Dodatkowo absolwent potrafi projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych,  zarządzać Systemami Informacji Geograficznej, wykonywać analizy danych przestrzennych i środowiskowych zgodnie z metodykami eksploracji danych i Big Data.

Praktyki

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Mogą one być realizowane w kilku etapach, jednak ich zaliczenie przypada w szóstym semestrze studiów. Praktyki odbywają się w firmach i urzędach prowadzących działalność zgodną z zakresem kształcenia na kierunku Geoinformatyka. Są to jednostki zajmujące się tworzeniem systemów informacji przestrzennej, modelowaniem procesów środowiskowych, analizą i przetwarzaniem danych z dziedziny nauk o Ziemi, projektowaniem i obsługą środowiskowych systemów pomiarowych, wykonywaniem geoportali, aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Do najważniejszych przedsiębiorstw w których studenci będą mogli realizować praktyki należą: 3Deling, Esri Polska, Geomind, Geopartner, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Progea, Satim, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Krakowa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci, twórcy i użytkownicy oprogramowania, a szczególnie oprogramowania dedykowanego dla geologii, geofizyki, geodezji, inżynierii i ochrony środowiska itp.; programiści i użytkownicy baz danych, a szczególnie środowiskowych baz danych; projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS, aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych; analitycy i specjaliści do spraw informacji, a szczególnie informacji geoprzestrzennych.

Miejsca pracy

Przedsiębiorstwa o profilu geoinformatycznym, nastawione na eksperckie wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów geoinformatycznych, administracja samorządowa i państwowa, instytuty badawcze w kraju i za granicą, przedsiębiorstwa o profilu geologicznym, geofizycznym, zajmujące się inżynierią i ochroną środowiska itp., przedsiębiorstwa o profilu informatycznym, własna działalność gospodarcza.

Szczegółowy spis przedmiotów

Mapa osiadania terenu na podstawie satelitarnych obrazów radarowych