Geologia Stosowana

Fałd w skarpie drogowej

Kierunek przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej, budowlanej i przemyśle wydobywczym. Studenci są przygotowywani do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentujących złoża kopalin stałych, płynnych i gazowych oraz rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich. Liczne zajęcia terenowe pozwalają poznać specyfikę prac geologicznych i robót górniczych przy eksploatacji złóż w kraju i za granicą.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki
  •  metod badawczych i specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanych w rozpoznaniu budowy geologicznej oraz projektowaniu i eksploatacji złóż kopalin stałych, płynnych i gazowych
  • udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego, odkrywkowego i metodami otworowymi
  • rozwiązań technicznych i urządzeń wykorzystywanych przy zadaniach inżynierskich w geologii stosowanej i górnictwie
  • procesów formowania się systemów naftowych

Szczegółowy opis >>>