Geoturystyka

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Absolwent studiów I stopni posiada wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

W szczególności:

 • zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego;
 • zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz rozumie podstawowe związki pomiędzy procesami przyrodniczymi, działalnością człowieka i dziedzictwem górniczym;
 • zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, rozumie zasady tworzenia produktu geoturystycznego, jego znaczenia edukacyjnego i wykorzystania w kreowaniu atrakcji turystycznych, oraz reguły promocji i informacji turystycznej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie:

 • związków między budową geologiczną i morfologią, a rozwojem gospodarczym i kulturowym obszaru,
 • waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej,
 • zasad tworzenia i funkcjonowania geoparków, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych,
 • znaczenia przemysłu turystycznego dla gospodarki narodowej i samorządów.

Absolwent potrafi

Absolwent studiów I stopnia potrafi zastosować podstawową wiedzę przyrodniczą, społeczną i humanistyczną w przemyśle turystycznym.

W szczególności potrafi:

 • zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę tematyczną turystyczną,
 • zastosować wiedzę z zakresu psychologii i socjologii w pracy pilota i przewodnika,
 • opracować elementy kampanii promocyjnej atrakcji turystycznej,
 • zaprojektować elementy zagospodarowania obiektu turystycznego,
 • opisać i wyjaśnić związki pomiędzy budową geologiczną i morfologią a historią i zagospodarowaniem terenu,
 • zaprojektować zrównoważoną turystykę na obszarach chronionych,
 • zarządzać firmą turystyczną w zakresie obowiązującego prawa.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi zastosować kompleksową wiedzę w geoturystyce.

W szczególności potrafi:

 • wykorzystać złożoność czynników warunkujących georóżnorodność w turystyce,
 • wykonać dokumentację i waloryzację obiektu przyrody nieożywionej dla potrzeb przemysłu turystycznego,
 • przeprowadzić geoedukację dla różnych kategorii turystów,
 • przygotować produkt geoturystyczny wykorzystujący atrakcyjność dziedzictwa przyrody nieożywionej,
 • zaprojektować zagospodarowanie geostanowisk dla potrzeb turystyki,
 • tworzyć i realizować strategię rozwoju terytorialnego z wykorzystaniem obiektów przyrody nieożywionej,
 • zastosować techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej.

Praktyki

 • „Zajęcia terenowe z Nauk o Ziemi w turystyce” – wybrane procesy geologiczne kształtujące obiekty geoturystyczne
 • „Zajęcia terenowe z atrakcji turystycznych Polski” – różnorodność i wykorzystanie w turystyce obiektów geoturystycznych
 • „Zajęcia terenowe z kartografii turystycznej” – zastosowanie metod kartograficznych w turystyce
 • „Praktyka zawodowa” – staż w firmach i instytucjach turystycznych
 • „Zajęcia terenowe: obiekty geoturystyczne Europy” – przykłady udostępnienia i zagospodarowania obiektów geologicznych
 • „Praktyki dyplomowe” powiązane z podjętą tematyką realizowanych prac
 • W ramach innych przedmiotów – wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów turystycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w różnorodnych sektorach powiązanych z turystyką i ochroną przyrody, jako:

 • specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki,
 • specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym,
 • specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych i geoturystycznych,
 • konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

Miejsca pracy

Absolwenci kierunku Geoturystyka mogą pracować na różnych stanowiskach:

 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki),
 • w organizacjach i firmach turystycznych (krajowych i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej tematycznej i specjalistycznej,
 • we własnych firmach turystycznych,
 • jako pilot lub przewodnik turystyczny,
 • w centrach edukacyjnych, instytucjach naukowych i resortowych,
 • w parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.

Szczegółowy spis przedmiotów >>>

Wydziałowa wyprawa naukowa do Peru