Inżynieria i Ochrona Środowiska

Oczyszczalnia ścieków
Laboratorium hydrogeochemiczne

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Absolwent studiów I stopnia zyskuje wiedzę z zakresu ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, geologii, hydrogeologii stosowanej, geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami, a także kształtowania środowiska, w tym metod rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych.

Zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania projektów dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Absolwent uzyskuje wiedzę o najnowszych technologiach stosowanych w inżynierii środowiska oraz specjalistycznym oprogramowaniu m.in. w zakresie grafiki komputerowej,  komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę o metodach kontroli stanu środowiska w tym zaawansowanych technikach analitycznych, budowie ujęć wód podziemnych, projektowaniu i przeprowadzaniu prac geotechnicznych, zastosowaniu materiałów mineralnych oraz modyfikatów minerałów, a także gospodarce odpadami i inwestycjach energetycznych opartych o źródła odnawialne.

Absolwent potrafi

Absolwent studiów I stopnia potrafi ocenić zagrożenia dla stanu środowiska, stosować specjalistyczne programy komputerowe, w tym CAD i GIS oraz korzystać z internetowych baz danych a także modelować numerycznie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku oraz prognozować skutki istniejącej lub projektowanej działalności technicznej. Potrafi wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań związanych z problematyką zanieczyszczenia środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ujmowaniem wód podziemnych, geotechniką, monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych i inżynierią mineralną. Absolwent potrafi oceniać możliwość zastosowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, systemów i procesów, a także opracować ekspertyzy dotyczące szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, m.in. ocenić stan degradacji środowiska i zaproponować optymalną metodę odnowy środowiska uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, a także techniczne.

Absolwent studiów II stopnia potrafi przy formułowaniu, interpretacji i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z obszaru szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, stosując podejście systemowe z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i specjalistycznego oprogramowania, w tym komputerowych baz danych i zaawansowanych metod grafiki inżynierskiej. Absolwent potrafi prowadzić interdyscyplinarną współpracę z innymi zespołami, rozwiązać skomplikowane problemy środowiskowe i opracować komplementarne rozwiązania.

Praktyki

Praktyka zawodowa trwa przez 4 tygodnie po 6 semestrze studiów I stopnia. Ma na celu zapoznanie się z zakresem czynności na stanowiskach związanych z ochroną i inżynierią środowiska, problematyką uciążliwości obiektów i instalacji przemysłowych, technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości, działaniami i procedurami administracyjnymi dotyczącymi środowiska, zakresem prac i procesami technologicznymi związanymi z profilem zakładu. W programie studiów I i II stopnia przewidziane są także zajęcia terenowe związane ze specjalnością wybraną przez studenta.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako: specjaliści w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.

Miejsca pracy

Przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych, geotechniką, hydrogeologią, produkcją i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje monitorujące stan środowiska, a także firmy konsultingowe i prowadzące audyty środowiskowe. Absolwenci mogą pracować jako konsultanci w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowy spis przedmiotów