Skip to content ↓

Zasady kwalifikacji na specjalności na kierunkach studiów II stopnia

Rok akademicki 2023/2024 rekrutacja „zimowa”

 1. Nabór na kierunki studiów II stopnia prowadzony jest przez Centrum Rekrutacji. Po zakwalifikowaniu kandydata na określony kierunek studiów przeprowadzana jest kwalifikacja na specjalności z uwzględnieniem zasad przedstawionych poniżej.
 2. Kwalifikacja na poszczególne specjalności na danym kierunku odbywa się na Wydziale, przede wszystkim na podstawie wskaźnika rekrutacji, który jest pochodną egzaminu wstępnego/kierunkowego i średniej ocen ze studiów I stopnia.
 3. Kandydat podczas dokonywania rejestracji w systemie rekrutacji na studia II stopnia jest zobowiązany przedłożyć listę specjalności (tzw. listę preferencji), na których chciałby podjąć kształcenie. Specjalności zamieszczone na tej liście (co najmniej dwie) winny być uszeregowane w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanej.
 4. O uruchomieniu określonych specjalności na danym kierunku decyduje Dziekan, biorąc pod uwagę możliwości dyplomowania w poszczególnych katedrach, liczbę osób zakwalifikowanych na studia II stopnia, wymogi zapewnienia jakości kształcenia i sytuację finansową Wydziału.
 5. Listy osób zakwalifikowanych na specjalności uruchomione w roku akademickim 2023/24 będą sporządzone, po zakończeniu wpisów na studia w 2 cyklu, na podstawie rankingu, który uwzględni:
  - wartość wskaźnika rekrutacji;
  - wskazanie danej specjalności na pierwszym lub kolejnych miejscach listy preferencji.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o nieuruchamianiu danej specjalności, z powodu zbyt małej liczby chętnych, Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wskazali tę specjalność, zostaną automatycznie uwzględnieni w rankingach specjalności wskazanej na drugim (i/lub kolejnym) miejscu listy preferencji.
 7. Jeśli na uruchomionej specjalności nie zostanie wyczerpany limit miejsc, na pozostałe wolne miejsca zostaną wpisane osoby, które:
  - powracają na studia po urlopach;
  - nie zostały zakwalifikowane na specjalność wskazaną na pierwszym miejscu z powodu zbyt niskiego wskaźnika rekrutacyjnego i jednocześnie, na drugim lub kolejnym miejscu listy preferencji, wskazały uruchomioną specjalność;
  - na pierwszym miejscu listy preferencji wskazały specjalność, która nie została uruchomiona z powodu zbyt niskiej liczby zgłoszeń i jednocześnie na drugim lub kolejnym miejscu listy preferencji wskazały uruchomioną specjalność.
 8. W przypadku zwolnienia miejsca na specjalnościach na których limit zostanie wyczerpany, kolejność obsadzania wolnych miejsc będzie następująca:
  1) osoby zajmujące na liście rankingowej kolejne miejsca powyżej pierwotnego limitu liczebności grupy (o ile wyrażą taką wolę);
  2) osoby studiujące wg indywidualnego programu studiów;
  3) pozostałe osoby, które złożą odpowiednie podania.
 9. Podania w sprawie zmian kwalifikacji na specjalności będą rozpatrywane przez Prodziekana ds. kształcenia odpowiedzialnego za rekrutację i mogą być składane do 7 dni od momentu ogłoszenia list studentów specjalności danego kierunku.

Stopka