Skip to content ↓

Studenci

Plan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 dostępny jest po zalogowaniu się na indywidualne konto w USOSweb.

Godziny przyjmowania studentów

Dziekanat jest czynny dla studentów od wtorku do czwartku w godz. 10.00-12.00.

Wszelką korespondencję skierowaną do Prodziekanów i Dziekanatu można przesyłać w formie elektronicznej (skan podania z podpisem) na adresy mailowe Pracowników opiekujących się danym kierunkiem (przypominamy o konieczności korzystania z adresów e-mail założonych na serwerze „student”). Oryginał pisma/podania należy przesłać do dziekanatu pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w budynku A-0.

Sprawy dydaktyczne

kierunki studiów: Ekologiczne Źródła Energii, Geologia Stosowana, Geoturystyka, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Turystyka i Rekreacja

mgr Marta Januszczyk
paw. A0, parter, pok. 19, tel. +48.12.617.23.51, januszczyk@agh.edu.pl

kierunki studiów: Geofizyka, Geoinformatyka, Górnictwo i Geologia, Informatyka Stosowana, Inżynieria i Analiza Danych

inż. Barbara Małecka
paw. A0, parter, paw. A0, parter, pok. 19, tel. +48.12.617.23.50, bmalecka@agh.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr inż. Renata Nagwizda
paw. A0, parter, pok. 20, tel. +48.12.617.50.35, nagwizda@agh.edu.pl

Sprawy socjalne, stypendia

mgr inż. Anna Kurowska-Capik
paw. A0, parter, pok. 20, +48.12.617.46.03, akcapik@agh.edu.pl

Rozliczanie dydaktyki

mgr inż. Ewelina Półtorak
paw. A0, parter, pok. 20, +48.12.617.45.33, epoltorak@agh.edu.pl

Studia w Krakowie wymagają pewnych środków finansowych. Uczelnia nie pozostawia studentów z ich kłopotami samych sobie. Studenci mogą otrzymać stypendia socjalne, zwiększone stypendia socjalne z tytułu zakwaterowania w domu studenckim i zapomogi losowe. Osoby, które uzyskają wysoką średnią ocen mogą liczyć na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia ministra, stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wiele innych form finansowania swojej nauki.

AGH to uczelnia z jedną z najlepszych baz socjalnych w Polsce. To nie pojedynczy akademik, ale całe miasteczko studenckie! Stypendia, które możesz uzyskać pozwolą Ci na skupienie się na nauce i korzystanie z atrakcji Królewskiego Krakowa — stolicy polskiej kultury.

Formy pomocy materialnej

Świadczenia, o których mowa w pkt. 1–7 są ustalane, przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu:

Świadczenia, o których mowa w pkt. 2–7 są przyznawane przez Dziekana Wydziału. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich w terminie 14 dni od ogłoszenia list stypendialnych. Decyzja Prorektora jest ostateczna.

Wypłata świadczeń stypendialnych za miesiąc październik każdego roku następuje w listopadzie i obejmuje łącznie świadczenia za te miesiące.

Świadczenia stypendialne przekazywane są na osobiste konta bankowe studentów. Numer konta winien zostać podany przez studenta na wniosku o pomoc materialną. W przypadku podania zmienionego numeru konta bankowego lub podania go po raz pierwszy student powinien zgłosić ten fakt przy składaniu wniosku o pomoc materialną.

Formularze — studia stacjonarne I i II stopnia

Rejestracja projektu inżynierskiego

Rejestracja pracy licencjackiej

Rejestracja pracy magisterskiej

Wzory wniosków

Formularze — pomoc materialna — studia I i II stopnia

Regulaminy

Co to jest deficyt punktowy?

Jest to możliwość wpisania studenta na kolejny semestr studiów,  w przypadku nieuzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych w poprzednim semestrze/semestrach.

W jaki sposób można uzyskać wpis na kolejny semestr?

Wpis normalny otrzymać można po zaliczeniu pozytywnie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Przy czym wszystkie oceny muszą być terminowo wpisane przez prowadzącego do wirtualnego dziekanatu.

Wpis z deficytem punktów tzw. „warunek”, można otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu przez Prodziekana wniesionego podania o wpis z deficytem punktów), dostarczeniu opłaty za powtarzany przedmiot. Student obowiązkowo zgłasza się po odbiór decyzji do Dziekanatu. Po potwierdzeniu zapoznania się z decyzją otrzymuje wpis na kolejny semestr.

Ile wynosi dopuszczalny łączny deficyt punktowy na WGGiOŚ?

15 ECTS — na studiach I stopnia
12 ECTS — na studiach II stopnia

W jakim terminie student powinien złożyć podanie np.: o urlop, wpis z deficytem punktów, IPS, reaktywację itp. do Dziekanatu?

Wszelkie terminy związane z zaliczaniem semestru dla studentów są związane z terminem przesyłania danych do systemu POLON. Często informacja określająca ostateczny termin podawana jest w piśmie Prorektora ds. kształcenia. Dane  te są później  umieszczane na stronie wydziałowej, stronie samorządu studenckiego i gablotach pod Dziekanatem. Docelowo wszelkie czynności związane z  wpisem na kolejny semestr studiów powinny być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego semestru lub do dwóch tygodni od jego rozpoczęcia (np. przeniesienie się z innej uczelni).

Dużo osób ma warunek z danego przedmiotu. Czy jest szansa aby utworzyć dla nas grupę pościgową?

Niestety nie. Na WGGiOŚ nie ma możliwości tworzenia grup pościgowych.

Co to jest indywidualny program studiów, w tym plan studiów (IPS)?

To opracowany indywidualnie dla każdego studenta, wykaz modułów zajęć niezbędnych do zrealizowania zakładanych kierunkowych efektów kształcenia.

Może polegać na:

  • indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia,
  • modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów,
  • modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów,
  • modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta,
  • zmianach terminów egzaminów i zaliczeń, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.

Koła naukowe

Na Wydziale aktywnie działa 11 kół naukowych. Szczegóły dotyczące ich działalności znajdują się na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych:

Koło Naukowe Geofizyków Geofon

opiekun: dr inż. Anna Kwietniak
www.geofon.agh.edu.pl

Koło Naukowe Geoinformatyków

opiekun: dr inż. Mateusz Zaręba
www.informatica.agh.edu.pl

Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA

opiekun: dr inż. Robert Kaczmarczyk
www.facebook.com/agh.sigma

Koło Naukowe Geologów

opiekun: dr hab. Jaroslav Prsek
www.geol.agh.edu.pl/~skng

Koło Naukowe Geoturystyka

opiekun: dr Justyna Kowal-Kasprzyk
www.geoturystyka.agh.edu.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodnicząca: inż. Paulina Leśniewska
Zastępczyni Przewodniczącej: Monika Kijowska
Senator: Magdalena Patuła

Pawilon A-0, pok. 0-18 (niski parter)

wggios(at)samorzad.agh.edu.pl
http://www.facebook.com/wrss.ggios.agh
https://sites.google.com/samorzad.agh.edu.pl/wrsswggios

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Monika Kijowska
inż. Paulina Leśniewska
Magdalena Patuła

Pozostali członkowie WRSS

Maciej Augustyński
Franciszek Batko
Gabriela Boroń
Marta Iżycka
Aleksandra Kaganek
Agata Kobierska
Szymon Krystek
inż. Klaudia Kubacka
Sabina Pasternok

Stopka