Pomoc materialna

Studia w Krakowie wymagają pewnych środków finansowych. Uczelnia nie pozostawia studentów z ich kłopotami samych sobie. Studenci mogą otrzymać stypendia socjalne, zwiększone stypendia socjalne z tytułu zakwaterowania w domu studenckim i zapomogi losowe. Osoby, które uzyskają wysoką średnią ocen mogą liczyć na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia ministra, stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wiele innych form finansowania swojej nauki.

AGH to uczelnia z jedną z najlepszych baz socjalnych w Polsce. To nie pojedynczy akademik, ale całe miasteczko studenckie! Stypendia, które możesz uzyskać pozwolą Ci na skupienie się na nauce i korzystanie z atrakcji Królewskiego Krakowa - stolicy polskiej kultury.

Formy pomocy materialnej

Świadczenia, o których mowa w pkt. 1-7 są ustalane, przyznawane i wypłacane na podstawie następujących Regulaminów:

Świadczenia, o których mowa w pkt. 2-7 są przyznawane przez Dziekana Wydziału. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik w terminie 14 dni od ogłoszenia list stypendialnych. Decyzja Prorektora jest ostateczna.

Wypłata świadczeń stypendialnych za miesiąc październik każdego roku następuje w listopadzie i obejmuje łącznie świadczenia za te miesiące.

Świadczenia stypendialne przekazywane są na osobiste konta bankowe studentów. Numer konta winien zostać podany przez studenta na wniosku o pomoc materialną. W przypadku podania zmienionego numeru konta bankowego lub podania go po raz pierwszy student powinien zgłosić ten fakt przy składaniu wniosku o pomoc materialną.