Skip to content ↓

Rejestracja projektu inżynierskiego

Rejestracja projektu inżynierskiego

Przed rejestracją projektu inżynierskiego należy przesłać do Biblioteki Wydziałowej na adres  bibliotekawggios(at)agh.edu.pl :

Proces dyplomowania przeprowadzany jest w Systemie USOS.

Osoby zamierzające przystąpić do rejestracji  projektu inżynierskiego są zobowiązane zalogować się w systemie USOS i sprawdzić poprawność  następujących danych:

● tytuł projektu w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora

Po sprawdzeniu należy wysłać maila z informacją o zamiarze rozpoczęcia procedury dyplomowania oraz nazwisko recenzenta na adres:

januszczyk@agh.edu.pl - dla kierunków- Ekologiczne Źródła Energii, Ochrona środowiska, Inżynieria Środowiska

bmalecka(at)agh.edu.pl – dla kierunków- Górnictwo i Geologia, Geofizyka , Informatyka Stosowana, Geoinformatyka 

Po uzyskaniu statusu pracy „do modyfikacji” można przystąpić do czynności związanych z rejestracją opisanych w instrukcji.

Projekt inżynierski można rejestrować dopiero po uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z przedmiotów w systemie USOS. (za wyjątkiem rubryki "projekt inżynierski") oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kierunkowego.

Po dokonaniu wszystkich czynności przez studenta, promotora i recenzenta praca otrzymuje status „gotowa do obrony”.

Data otrzymania tego statusu jest uznawana za datę rejestracji projektu inżynierskiego

Końcowym etapem jest uzupełnienie w USOSweb pozostałych danych niezbędnych w procesie dyplomowania tj. złożenie oświadczenia oraz zamówienie kompletów blankietów dyplomów i suplementów.

Następnie student wysyła na w/w adresy mailowe informację o terminie obrony (data i godzina) oraz o składzie komisji.

Podstawowym terminem rejestracji projektu inżynierskiego (uzyskania statusu „gotowa do obrony”) jest 28.02.2022 r.

Po tym terminie student zostaje skreślony  z listy studentów.

W wyjątkowych sytuacjach Dziekan na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rejestracji pracy o dwa miesiące.

Wzór strony tytułowej projektu dyplomowego

W przypadku przystępowania do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym student ma obowiązek za pośrednictwem poczty elektronicznej (na w/w adresy mailowe) złożyć oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, w tym o dostępie do łącza internetowego o przepustowości wystarczającej do przesyłania transmisji dźwięku i obrazu oraz posiadaniu odpowiedniego sprzętu, wraz ze zgodą na jego rejestrację oraz akceptacją zasad organizacji takiego egzaminu.

Ostateczna decyzja o formie przeprowadzenia obrony/egzaminu dyplomowego podejmowana jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu ze Zdającym. Będzie ona uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i uwarunkowań technicznych (po stronie członków komisji i Zdającego).

Stopka