Skip to content ↓

Stypendia i zapomogi dla doktorantów

Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • zwiększone stypendium socjalne z tytułu zakwaterowania w domu studenckim,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi losowej.

WW. świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na rok akademicki. Świadczenia te są wypłacane w danym roku akademickim przez okres od października do lipca. Świadczenia są wypłacane co miesiąc z wyjątkiem świadczeń za miesiąc październik, które są wypłacane w listopadzie łącznie ze świadczeniami należnymi za listopad. W wyjątkowych sytuacjach rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie wypłacania świadczeń pomocy materialnej nie dłużej jednak niż o rok.

W okresie urlopu lub innej przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich dłuższych niż 8 tygodni prawo do świadczeń pomocy materialnej nie przysługuje. Wznowienie świadczenia przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu urlopu lub innej przerwy w odbywaniu studiów.

Stopka