Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w AGH trwają prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) do wymagań nowej Ustawy, zmienionych wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowej struktury organizacyjnej, w której powołano Rady Dyscyplin Naukowych.

Celem prac jest stworzenie systemu umożliwiającego dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz jeszcze lepsze diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia, szczególnie w kontekście realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Od roku akademickiego 2020/2021 USZJK funkcjonuje na zasadach określonych w:

Od roku akademickiego 2020/2021

W skład struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WGGiOŚ wchodzą:

 • Dziekan WGGiOŚ — prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Prodziekan ds. kształcenia — dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
 • Rada ds. kształcenia w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (2020–2023):

  • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — koordynator
  • dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Ekologiczne Źródła Energii
  • dr inż. Kamil Cichostępski — przedstawiciel kierunku Geofizyka
  • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoinformatyka
  • dr inż. Piotr Olchowy — przedstawiciel kierunku Geologia Stosowana
  • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoturystyka
  • dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Klaudia Kubacka — przedstawiciel studentów
  • Przedstawiciel kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska w Radzie ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka — dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH 

Zadania i cele Rady ds. kształcenia dotyczą wszelkich aspektów związanych z kształceniem na kierunkach prowadzonych na Wydziale, w tym w szczególności: 

 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do dyscyplin realizowanych na Wydziale;
 • monitorowanie programów kształcenia pod kątem zapewnienia zgodności programów studiów z formalnymi wymogami, modyfikowanie programów studiów w zależności od wymagań rynku;
 • formułowanie dla dziekana Wydziału wniosków, zaleceń i rekomendacji, mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin oraz kierunków do nich przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Swoje wnioski Rada przedstawia w corocznym raporcie dotyczącym jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział.

Do 2019 roku

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału z Uchwała Rady Wydziału nr 9 z dnia 28 stycznia 2013 roku.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska realizuje wszystkie postanowienia i cele wypływające z Uchwały Senatu nr 253/2012 z dnia 28.11.2012 roku, dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

W skład Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą:

 • dziekan,
 • prodziekan ds. kształcenia,
 • pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 • oraz zespoły: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego.

Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest dziekan Wydziału, przy czym osobą wykonującą i weryfikującą funkcjonowanie systemu jest prodziekan ds. kształcenia (dr hab. inż. Adam Postawa). Osobą organizującą działania w ramach Systemu jest pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia (dr hab. inż. Robert Duda).

Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz koordynuje działania mające w celu zapewnienie jakości kształcenia z Wydziałowym Zespołem Audytu Dydaktycznego. Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia jest odpowiedzialny za procedury realizacji systemu, za opracowanie metod ulepszających jakość kształcenia, nadzór nad wdrażaniem wszystkich zaleceń Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia a także wypracowywanie metod oceny działania Systemu. Przedstawicielem wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia jest dr hab. inż. Robert Duda. Przedstawicielem wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich jest dr inż. Grzegorz Machowski.

Nad zadaniami dotyczącymi poprawy jakości kształcenia pracuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego, który sprawdza i nadzoruje realizacje programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Przeprowadza analizy przebiegu kształcenia i wnioskuje w razie potrzeby do Zespołu ds. Jakości Kształcenia o zmiany i modyfikacje programu kształcenia.

Zadania i cele zespołu dotyczą głównie monitorowania programów kształcenia. Monitorowanie to ma na celu utrzymywanie zgodności programów studiów z formalnymi wymogami, modyfikowanie programów studiów w zależności od wymagań rynku, harmonizowanie programów na poszczególnych specjalnościach oraz dobór kadry do wymagań programowych.

Studenci (przedstawiciele wszystkich kierunków studiów) uczestniczą bardzo aktywnie we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Dostosowanie programów studiów do oczekiwań rynku pracy prowadzone jest w oparciu o wyniki badania losów zawodowych absolwentów, rozmowy z absolwentami oraz wyniki badania pracodawców i opinie współpracujących z Wydziałem firm.

W ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale analizuje się również rozwój naukowy pracowników, kursy i szkolenia pozwalające na poszerzenie ich kompetencji, nagrody uzyskane za działalność dydaktyczną oraz współpracę międzynarodową.

Istotnym elementem zapewnienie jakości kształcenia jest proces ankietyzacji różnych aspektów Systemu (nie tylko oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych, ale także np. infrastruktury naukowo-dydaktycznej dostępnej na wydziale, zabezpieczenia w pomoce dydaktyczne, dostępności informacji o jakości kształcenia czy warunków socjalnych) oraz hospitacje prowadzonych zajęć. Wydział corocznie opracowuje Raport samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej wśród studentów w roku akademickim 2018/19 ankietyzacji oceniającej pracowników Wydziału prowadzących zajęcia dydaktyczne:

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, WZJK, WZAD zostali powołani Uchwałami Rady Wydziału GGIOŚ (uchwała nr 72 z dnia 27.09.2016, uchwała nr 73 z dnia 27.09.2016, uchwała nr 74 z dnia 27.09.2016). W skład zespołów powołane zostały osoby reprezentujące wszystkie katedry oraz wszystkie kierunki studiów wśród pracowników oraz studentów. Studenci kończący studia sukcesywnie są zastępowani przez aktualnych studentów.

Na Wydziale funkcjonuje również Komisja Dydaktyczna, w skład której wchodzą wszyscy kierownicy Katedr. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie tematów prac dyplomowych przed ich zatwierdzeniem przez Radę Wydziału.

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe absolwentów WGGiOŚ

Wyniki z przeprowadzonej wśród studentów
ankietyzacji oceniającej pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne

Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ

Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ, zwana dalej Księgą jakości, jest elementem wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, Księga jakości jest to ogólnie dostępny poprzez Internet zbiór dokumentów zawierający:

 • dokumenty nadrzędne w stosunku do wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia,http://www.wggios.agh.edu.pl/ czyli Regulamin Studiów AGH, uchwały Senatu AGH i zarządzenia Rektora dotyczące systemu zapewnienia jakości kształcenia na AGH,
 • zbiór dokumentów prawnych dotyczących procesu kształcenia ma wydziale i wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym przedmiotowe uchwały Rady Wydziału i zarządzenia Dziekana,
 • zbiór procedur obowiązujących w trakcie realizacji procesu kształcenia, w skład którego wchodzą zarządzenia Dziekana, uchwały Rady Wydziału oraz zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego,
 • katalog dobrych praktyk, będący zbiorem godnych naśladowania rozwiązań dotyczących różnych aspektów procesu kształcenia na Wydziale.

Dokumenty uczelni

Dokumenty wydziału