Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w AGH trwają prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) do wymagań nowej Ustawy, zmienionych wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowej struktury organizacyjnej, w której powołano Rady Dyscyplin Naukowych.

Celem prac jest stworzenie systemu umożliwiającego dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz jeszcze lepsze diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia, szczególnie w kontekście realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Od roku akademickiego 2020/2021 USZJK funkcjonuje na zasadach określonych w:

Od roku akademickiego 2020/2021

W skład struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WGGiOŚ wchodzą:

 • Dziekan WGGiOŚ — prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Prodziekan ds. kształcenia — dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
 • Rada ds. kształcenia w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (2020–2023):

  • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — koordynator
  • dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Ekologiczne Źródła Energii
  • dr inż. Kamil Cichostępski — przedstawiciel kierunku Geofizyka
  • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoinformatyka
  • dr inż. Piotr Olchowy — przedstawiciel kierunku Geologia Stosowana
  • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoturystyka
  • dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Klaudia Kubacka — przedstawiciel studentów
  • Przedstawiciel kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska w Radzie ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka — dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH 

Zadania i cele Rady ds. kształcenia dotyczą wszelkich aspektów związanych z kształceniem na kierunkach prowadzonych na Wydziale, w tym w szczególności: 

 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do dyscyplin realizowanych na Wydziale;
 • monitorowanie programów kształcenia pod kątem zapewnienia zgodności programów studiów z formalnymi wymogami, modyfikowanie programów studiów w zależności od wymagań rynku;
 • formułowanie dla dziekana Wydziału wniosków, zaleceń i rekomendacji, mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin oraz kierunków do nich przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Swoje wnioski Rada przedstawia w corocznym raporcie dotyczącym jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział.

Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ

Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ, zwana dalej Księgą jakości, jest elementem wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, Księga jakości jest to ogólnie dostępny poprzez Internet zbiór dokumentów zawierający:

 • dokumenty nadrzędne w stosunku do wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia,http://www.wggios.agh.edu.pl/ czyli Regulamin Studiów AGH, uchwały Senatu AGH i zarządzenia Rektora dotyczące systemu zapewnienia jakości kształcenia na AGH,
 • zbiór dokumentów prawnych dotyczących procesu kształcenia ma wydziale i wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym przedmiotowe uchwały Rady Wydziału i zarządzenia Dziekana,
 • zbiór procedur obowiązujących w trakcie realizacji procesu kształcenia, w skład którego wchodzą zarządzenia Dziekana, uchwały Rady Wydziału oraz zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego,
 • katalog dobrych praktyk, będący zbiorem godnych naśladowania rozwiązań dotyczących różnych aspektów procesu kształcenia na Wydziale.

Dokumenty uczelni

Akty prawne

Dokumenty wydziału

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe absolwentów WGGiOŚ

Materiały z Kolegium Wydziału z dnia 26 września 2022 r.

Raport z ankietyzacji za semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022